Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por dobre imposición interna xerada e aplicada no exercicio (DT 23º.1 LIS)

Cumprimentación do modelo 200

Na casa [01280] «Dedución por dobre imposición interna xerada e aplicada no exercicio (DT 23°.1 LIS da páxina 14 do modelo 200, consignarase o importe das deducións para evitar a dobre imposición interna que conforme ao establecido no apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira do LIS, o contribuínte xerase e aplicado no período impositivo obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 15 do modelo 200 que se explica a continuación.

Cumprimentación do cadro «Deducións dobre imposición interna (DT 23º.1 LIS)» (páxina 15 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen esta dedución por dobre imposición interna deberán cumprir neste cadro o «D.I. interna 2021» da forma que se detalla a continuación:

 • A fila «D.I. interna 2021» está prevista para recoller os importes das deducións para evitar a dobre imposición interna reguladas no apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira do LIS xeradas en 2021, e que resultaron trasladables a períodos impositivos posteriores por insuficiencia de cota íntegra.

 • Na columna «Dedución xerada» recollerase o importe das deducións para evitar a dobre imposición interna reguladas no apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira do LIS xeradas en 2021.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) do importe correspondente á anterior columna «Dedución xerada» que se aplica na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta do LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 do LIS, así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido na 15ª do LIS.

   Para estes efectos, con carácter previo á cumprimentación deste cadro «Deducións dobre imposición interna (DT 23º LIS)» (agás nos supostos que xa se cumprise previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha ventá de desagregación na que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros.A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte terase en conta tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 do LIS, da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprido o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá mostrar noutras pantallas.

  • Na casa [01280] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [01280] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte da dedución correspondente da columna «Dedución xerada» que non se incluíu na casa correspondente á columna «Aplicado nesta liquidación». É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.