Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (DT 23º.1 LIS)

O apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS establece un réxime transitorio para determinar a dedución para evitar a dobre imposición interna sobre dividendos obtidos pola participación no capital ou nos fondos propios de entidades residentes en territorio español, adquiridas en períodos impositivos antes do 1 de xaneiro de 2015.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira do LIS, na casa [01344] «Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (DT 23ª.1 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase o saldo pendente de dedución por insuficiencia de cota íntegra, correspondente ás deducións para evitar a dobre imposición interna á que fai referencia o apartado 1 da disposición transitoria vixésimo terceira do LIS xeradas en períodos impositivos anteriores a 1 de xaneiro de 2015, que fose aplicado polo contribuínte no período impositivo obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 15 do modelo 200 que se explica a continuación.

Cumprimentación do cadro «Deducións dobre imposición interna (DT 23º.1 LIS)» (páxina 15 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen esta dedución por dobre imposición interna deberán cumprir neste cadro o bloque «D.I. interna exercicios anteriores» da forma que se detalla a continuación:

 • As filas «D.I. interna 2015», «D.I. interna 2016», «D.I. interna 2017», «D.I. interna 2018», «D.I. interna 2019» e «D.I. interna 2020», están previstas para recoller os importes das deducións para evitar a dobre imposición interna regulada na disposición transitoria vixésimo terceira do LIS xeradas en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e que resultaron trasladables a períodos impositivos posteriores por insuficiencia de cota íntegra.

  A fila «D.I. interna 2021(*)» só debe cumplimentarse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Dedución pendente» deberase ter en conta que, se se trata dunha dedución xerada en calquera dos períodos impositivos anteriores ao que é obxecto de liquidación e iniciados en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021 do bloque «D.I. interna exercicios anteriores», consignarase na respectiva casa desta columna o saldo da correspondente dedución que estaba pendente de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de liquidación.

  En todo caso, o devandito saldo ha de ser o correspondente a aplicar o tipo de gravame do período impositivo en que se xerou a dedución.

 • Polo tanto, na columna «Tipo gravame/período xeración» farase constar o tipo de gravame polo que tributou a entidade declarante e beneficiaria da dedución no período en que esta se xerou.Esta columna non existe para os supostos en que o período impositivo de xeración da dedución se corresponda co período impositivo da liquidación.

 • Na columna 2021 dedución pendente» deberase recoller os importes referidos ás deducións pendentes de exercicios anteriores.No caso en que o tipo de gravame aplicable polo contribuínte beneficiario da dedución no período impositivo en que esta se xerou, sexa distinto do tipo de gravame polo que tribute no período impositivo obxecto de liquidación (recollido na fila «Tipo de gravame 2021»), o importe que se deberá consignar nesta columna será o resultante de multiplicar o da casa correspondente da columna «Dedución pendente» pola fracción «Tipo de gravame 2021/Tipo de gravame período de xeración».

  En xeral, o tipo de gravame correspondente ao exercicio 2021 obterase dividindo o importe da casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 entre o importe da casa [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.

  Se o tipo de gravame do período impositivo obxecto de liquidación e o tipo de gravame do período de xeración son iguais, o importe consignado na columna «Dedución pendente» será igual ao que se consigne na casa correspondente da columna «2021 dedución pendente».

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) do importe correspondente á anterior columna «2021 dedución pendente» que se aplica na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • Ao cumprir esta columna deberase ter en conta que a aplicación desta dedución ten como límite o importe da cota íntegra que figura na casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200.

   Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta do LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 do LIS, así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido na 15ª do LIS.

   Para estes efectos, con carácter previo á cumprimentación deste cadro «Deducións dobre imposición interna (DT 23º LIS)» (agás nos supostos que xa se cumprise previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha ventá de desagregación na que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros.A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte terase en conta tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 do LIS, da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprido o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá mostrar noutras pantallas.

  • Na casa [01344] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte da dedución correspondente da columna «2021 dedución pendente» que non se incluíu na casa correspondente á columna «Aplicado nesta liquidación». É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.