Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

Conforme ao establecido nos artigos 31 e 32 da LIS, na casa [00573] «Dedución por dobre imposición internacional xerada e aplicada no exercicio (arts.31 e 32 LIS)», consignarase o importe destas deducións para evitar a dobre imposición internacional que o contribuínte xerase e aplicado no período obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

Cumprimentación do cadro «Deducións dobre imposición internacional LIS» (páxina 16 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen as deducións por dobre imposición internacional reguladas nos artigos 31 e 32 do LIS, deberán cumprir neste cadro o bloque «DEI Internacional 2021» no que deberán consignar os importes das deducións para evitar a dobre imposición internacional ás que se refiren os artigos 31 e 32 do LIS xeradas no período impositivo de declaración, da forma en que se detalla a continuación:

 • Na columna «Dedución xerada» recollerase o importe das deducións por dobre imposición internacional xurídica e económica (artigos 31 e 32 do LIS) xeradas en 2021.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións por dobre imposición internacional xurídica e económica, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta do LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 do LIS, así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido na 15ª do LIS.

   A estes efectos, con carácter previo á cumprimentación deste cadro «Deducciones dobre imposición internacional LIS» (agás nos supostos que xa se cumprise previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha ventá de desagregación na que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros.A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte terase en conta tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 do LIS, da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprido o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá mostrar noutras pantallas.

  • Na casa [00573] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [00573] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte das deducións da columna «Dedución xerada» que non se incluíron nas casas correspondente á columna «Aplicado nesta liquidación». É dicir, refírese á parte das deducións que por non ser aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.