Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dobre imposición internacional económica:dividendos e participacións en beneficios

O artigo 32 da LIS regula esta dedución por dobre imposición internacional coa que se trata de evitar a dobre imposición internacional que xorde nos casos en que unha sociedade matriz residente en territorio español percibe dividendos ou participacións en beneficios das súas entidades filiais residentes no estranxeiro, e o beneficio obtido tributou no territorio da filial e posteriormente, se grava en territorio da sociedade matriz cando o recibe.

Para estes efectos, o artigo 32 do LIS establece que esta dedución aplicarase cando na base impoñible se computen dividendos ou participacións en beneficios pagados por unha entidade non residente en territorio español.

O importe desta dedución será o imposto efectivamente pagado pola entidade non residente en territorio español respecto dos beneficios con cargo aos cales se aboan os dividendos, na contía correspondente de tales dividendos, sempre que a devandita contía se inclúa na base impoñible do contribuínte.

Para a aplicación desta dedución será necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

  1. Que a participación directa ou indirecta no capital da entidade non residente sexa, polo menos, do 5 por cento, ou ben que o valor de adquisición da participación sexa superior a 20 millóns de euros (este último requisito só é aplicable por un período de 5 anos ás participacións adquiridas nos períodos impositivos iniciados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021).

  2. Que a participación se houbese posuído de xeito ininterrompido durante o ano anterior ao día en que sexa esixible o beneficio que se distribúa ou, no seu defecto, que se manteña durante o tempo que sexa necesario para completar un ano.Para o cómputo do prazo terase tamén en conta o período en que a participación fose posuída ininterrompidamente por outras entidades que reúnan as circunstancias a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio para formar parte do mesmo grupo de sociedades, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

En caso de distribución de reservas atenderase á designación contida no acordo social e, no seu defecto, consideraranse aplicadas as últimas cantidades aboadas ás devanditas reservas.

Terán a consideración de dividendos ou participacións en beneficios, os derivados dos valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades, con independencia da súa consideración contable.

Esta dedución non se aplicará en relación cos dividendos ou participacións en beneficios recibidos cuxo importe deba ser obxecto de entrega a outra entidade con ocasión dun contrato que verse sobre os valores dos que aqueles proceden, rexistrando un gasto para o efecto.A entidade receptora do devandito importe poderá aplicar a devandita dedución na medida que conserve o rexistro contable dos devanditos valores e estes cumpran as condicións establecidas para iso.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien ata o 31 de decembro de 2016, a renda negativa obtida na transmisión da participación nunha entidade que tivese sido previamente transmitida por outra entidade que reúna as circunstancias a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio para formar parte dun mesmo grupo de sociedades co contribuínte, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, minorarase no importe da renda positiva obtida na transmisión precedente e á que se tivese aplicado un réxime de exención.