Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Deducións por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigos 31 e 32 RDLeg.4/2004)

Cumprimentación do modelo 200

Segundo o establecido no apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS, na casa [00572] «Deducións por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (art. 31 e 32 RDLeg. 4/2004)», consignarase o saldo pendente de dedución por insuficiencia de cota íntegra, relativo ás deducións para evitar a dobre imposición internacional xeradas en períodos impositivos anteriores (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) de acordo ao disposto nos artigos 31 e 32 do RDLeg.4/2004, que fose aplicado polo contribuínte no período obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

O importe desta dedución determinarase tendo en conta o tipo de gravame vixente no período impositivo en que esta se aplique.

Cumprimentación do cadro «Deducións dobre imposición internacional RDLeg.4/2004» (páxina 16 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen estas deducións por dobre imposición interna deberán cumprir este cadro no que deberán consignar os importes das deducións para evitar a dobre imposición internacional, xeradas nos exercicios 2005 a 2014, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros, da forma en que se detalla a continuación:

 • Dentro do bloque «D.I. interna exercicios anteriores», as filas «D. I. internacional 2005» a «D. I. internacional 2014», están previstas para as deducións por dobre imposición internacional de acordo co establecido nos artigos 31 e 32 do RDLeg.4/2004 xeradas dende 2005 ata 2014, respectivamente, e que resultaron trasladables a períodos impositivos posteriores por insuficiencia de cota íntegra.

 • Na columna «Dedución pendente» deberase ter en conta que, se se trata dunha dedución xerada en calquera dos períodos impositivos anteriores ao que é obxecto de liquidación e iniciados en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014, do bloque «D.I. internac.ejerc.anteriores», consignarase na respectiva casa desta columna o saldo da correspondente dedución que estaba pendente de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de liquidación.En todo caso, o devandito saldo ha de ser o relativo ao tipo de gravame do período impositivo en que se xerou a dedución.

 • Na columna «Tipo gravame/período xeración» recollerase o tipo de gravame polo que tributou o contribuínte declarante, beneficiario da dedución, no período impositivo en que se xerou esta.Esta columna non existe para os casos en que o período impositivo de xeración da dedución sexa o período impositivo obxecto de liquidación.

 • Na columna «2021 Dedución pendente» recolleranse os importes referidos ás deducións pendentes de exercicios anteriores.No caso en que o tipo de gravame aplicable polo contribuínte beneficiario da dedución no período impositivo en que esta se xerou, sexa distinto do tipo de gravame polo que tribute no período impositivo obxecto de liquidación (recollido na fila «Tipo de gravame 2021»), o importe que se deberá consignar nesta columna será o resultante de multiplicar o da casa correspondente da columna «Dedución pendente» pola fracción «Tipo de gravame 2021/Tipo de gravame período de xeración».

  A estes efectos, recórdase que no apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira do LIS, segundo o cal o importe das deducións establecidas nesta disposición e nos artigos 30, 31.1.b) e 32.3 do RDLeg.4/2004 determinarase tendo en conta o tipo de gravame vixente no período impositivo en que esta se aplique.

  A ter en conta:

  En xeral, o tipo de gravame correspondente ao exercicio 2021 obterase dividindo o importe da casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 entre o importe da casa [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.

  No caso de xeración da dedución conforme ao artigo 31.1.a) do RDLeg.4/2004 ou, no caso de terse xerado conforme ao artigo 31.1.b) do RDLeg.4/2004 soamente cando o tipo de gravame do período impositivo de xeración sexa igual ao do período impositivo obxecto de liquidación, o importe consignado na columna «Dedución pendente» será igual ao que se consigne na casa correspondente da columna «2021 dedución pendente».

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) do importe correspondente da anterior columna «2021 dedución pendente» que se aplica na liquidación do período impositivo obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • A aplicación desta dedución ten como límite o importe da cota íntegra que figura na casa [00562] da páxina 14 do modelo 200.

   Para estes efectos, segundo o disposto no apartado 2 da disposición adicional décimo quinta do LIS, en períodos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2016, para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, este importe non poderá exceder do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido na 15ª do LIS.

   Para estes efectos, con carácter previo á cumprimentación deste cadro «Deducións dobre imposición internacional (RDLeg.4/2004)» (agás nos supostos que xa se cumprise previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha ventá de desagregación na que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros.A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte terase en conta tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 do LIS, da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprido o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá mostrar noutras pantallas.

  • Na casa [00572] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación», que deberá trasladarse á casa [00572] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • A columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» utilízase para recoller a parte da dedución correspondente da columna «2021 dedución pendente» que non se incluíu na casa correspondente da súa columna seguinte.É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.