Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigos 31 e 32 LIS)

Cumprimentación do modelo 200

Na casa [00571] «Dedución por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (arts.31 y 32 LIS, consignarase o saldo pendente de dedución por insuficiencia de cota íntegra, relativo ás deducións para evitar a dobre imposición internacional dos artigos 31 e 32 do LIS, xeradas nos períodos impositivos 2015 a 2020 ou nun período impositivo anterior iniciado en 2021 e que o contribuínte aplique no período obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

Os contribuíntes que apliquen estas deducións por dobre imposición internacional, deberán cumprir este cadro no que consignarán os importes das deducións para evitar a dobre imposición internacional ás que se refiren os artigos 31 e 32 do LIS xeradas nos períodos impositivos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021(*), que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros por insuficiencia de cota, da forma en que se detalla a continuación.

Cumprimentación do cadro «Deducións dobre imposición internacional LIS» (páxina 16 do modelo 200)

 • Dentro do bloque «D.I. internacional períodos anteriores», as filas «D.I. internacional 2015» a «D.I. internacional 2020», están previstas para recoller os importes das deducións para evitar a dobre imposición internacional, reguladas nos artigos 31 e 32 do LIS xeradas dende 2015 ata 2020, e que resultaron trasladables a períodos impositivos posteriores por insuficiencia de cota íntegra.

  A fila «D.I. interna 2021(*)» só debe cumplimentarse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Dedución pendente» deberase ter en conta que, se se trata dunha dedución xerada en calquera dos períodos impositivos anteriores ao que é obxecto de liquidación e iniciados en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021(*), do bloque «D.I. internac.períodos anteriores», consignarase na respectiva casa desta columna o saldo da correspondente dedución que estaba pendente de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de liquidación.En todo caso, o devandito saldo ha de ser o correspondente a aplicar o tipo de gravame do período impositivo en que se xerou a dedución.

 • Na columna «Tipo gravame/período xeración» farase constar o tipo de gravame polo que tributou a entidade declarante e beneficiaria da dedución no período en que esta se xerou.Esta columna non existe para os supostos en que o período impositivo de xeración da dedución se corresponda co período impositivo da liquidación.

 • Na columna «2021 dedución pendente» deberase recoller os importes referidos ás deducións pendentes de períodos anteriores.No caso en que o tipo de gravame aplicable polo contribuínte beneficiario da dedución no período impositivo en que esta se xerou, sexa distinto do tipo de gravame polo que tribute no período impositivo obxecto de liquidación (recollido na fila «Tipo de gravame 2021»), o importe que se deberá consignar nesta columna será o resultante de multiplicar o da casa correspondente da columna «Dedución pendente» pola fracción «Tipo de gravame 2021/Tipo de gravame período de xeración».

  A ter en conta:

  En xeral, o tipo de gravame correspondente ao exercicio 2021 obterase dividindo o importe da casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 entre o importe da casa [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.

  Se o tipo de gravame 2021 e o tipo de gravame período de xeración son iguais, o importe consignado na columna «Dedución pendente» será igual ao que se consigne na casa correspondente da columna «2021 dedución pendente».

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) do importe correspondente á anterior columna «2021 dedución pendente» que se aplica na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta do LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 do LIS, así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido na 15ª do LIS.

   A estes efectos, con carácter previo á cumprimentación deste cadro «Deducciones dobre imposición internacional LIS» (agás nos supostos que xa se cumprise previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha ventá de desagregación na que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros.A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte terase en conta tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 do LIS, da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprido o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá mostrar noutras pantallas.

  • Na casa [00571] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación», que deberá trasladarse á casa [00571] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte da dedución correspondente da columna «2021 dedución pendente» que non se incluíu na casa correspondente á columna «Aplicado nesta liquidación». É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.