Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

A cota líquida positiva obtense aplicando sobre a cota íntegra axustada positiva as deducións sobre a cota, distintas das deducións por dobre imposición e das bonificacións analizadas no apartado anterior, ás que teña dereito o contribuínte.

Para estes efectos, o contribuínte deberá consignar na casa [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, o resultado de restar da cota íntegra axustada positiva (casa [00582]), a suma das cantidades consignadas no apartado de «Outras deducións.Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200 relativas ás deducións da cota aplicadas polo contribuínte no período impositivo por investimentos acollidos aos diferentes réximes e modalidades especificados en cada unha das devanditas casas:

[00592] = [00582] - ([00583] + [00585] + [00584] + [00588] + [01039] + [02314] + [02315] + [00565] + [00590] + [00399] + [00082] + [01040] + [01041])

O resultado desta operación sempre terá que ser unha cantidade positiva ou cero.