Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

As entidades que realicen donativos, doazóns e achegas nas condicións sinaladas nos apartados anteriores, consignarán na casa [00565] «Dedución doazóns a entidades sen fins de lucro (Lei 49/2002)» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por doazóns a entidades sen fins de lucro que apliquen no período impositivo obxecto de declaración.O importe a consignar nesta casa será a suma das doazóns realizadas a entidades sen fins lucrativos non beneficiarias de actividades prioritarias de mecenado aplicadas no período impositivo (casa [01699]) e das doazóns realizadas a entidades sen fins lucrativos beneficiarias de actividades prioritarias de mecenado aplicadas no período impositivo (casa [01080]), recollidas no cadro de desagregación da páxina 18 bis do modelo 200 da forma que se explica a continuación.

Cumprimentación do cadro «Dedución donativos a entidades sen fins de lucro.Lei 49/2002» (páxina 18 bis do modelo 200)

Como novidade, este cadro coa finalidade de recoller as diferentes porcentaxes de dedución aplicables aos donativos segundo se realicen ou non a actividades prioritarias de mecenado, se divide en dous apartados que, ademais de ter cada un deles unha fila por ano, para os exercicios 2015 e seguintes, cada ano se dividiu en dúas filas para diferenciar se as doazóns se realizan sen reiteración ou con reiteración á mesma entidade.Ademais, engadiuse un terceiro apartado que recollerá o total dos importes das deducións recollidas nos dous primeiros apartados do cadro.Por último, engádese un apartado no que se deberá consignar a base da dedución por donativos a entidades sen fins lucrativos.

1.Doazóns de carácter xeral

Neste apartado deberase consignar os importes da dedución por donativos a entidades sen fins lucrativos que aplican o réxime fiscal especial da Lei 49/2002, pero que non son beneficiarias de actividades prioritarias de mecenado, xeradas nos exercicios 2011 a 2021, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros.Ademais, nas filas correspondentes aos exercicios 2015 e seguintes, deberase diferenciar se as doazóns se realizaron sen reiteración a unha mesma entidade en cuxo caso se aplica á base de dedución o tipo xeral do 35 por cento, ou se realizaron con reiteración a unha mesma entidade, aplicando o tipo incrementado do 40 por cento.Por último, deberase ter en conta que a base da dedución non poderá exceder do 10 por cento da base impoñible do período impositivo.

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nas casas correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2021) coma nun anterior ao actual (2011 a 2020), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.A partir do exercicio 2015, deberase diferenciar se as doazóns que dan dereito a dedución se realizaron sen reiteración ou con reiteración a unha mesma entidade.

  A fila «Doazóns a entidades sen fins de lucro (Lei 49/2002) 2021(*)» só debe cumplimentarse se se trata de doazóns pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución pendente/xerada» relativos ás deducións por donativos a entidades sen fins de lucro, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación. A partir do exercicio 2015, deberase diferenciar se as doazóns que dan dereito a dedución se realizaron sen reiteración ou con reiteración a unha mesma entidade.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, salvo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último no que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso se perdería o saldo pendente de dedución.A partir do exercicio 2015, deberase diferenciar se as doazóns que dan dereito a dedución se realizaron sen reiteración ou con reiteración a unha mesma entidade.

 • Na fila «Subtotal doazóns 2011 a 2014» recollerase para cada columna, o importe total dos donativos efectuados nos exercicios 2011 a 2014.

 • Na fila «Subtotal doazóns 2015 a 2021 sen reiteración de doazóns a unha mesma entidade» recollerase para cada columna, o importe total dos donativos efectuados nos exercicios 2015 a 2021, realizados sen reiteración a unha mesma entidade.

 • Na fila «Subtotal doazóns 2015 a 2021 con reiteración de doazóns a unha mesma entidade» recollerase para cada columna, o importe total dos donativos efectuados nos exercicios 2015 a 2021, realizados con reiteración a unha mesma entidade.
 • Na fila «Total»recollerase para cada columna, o importe total das deducións por donativos a entidades sen fins de lucro efectuadas nos exercicios 2011 a 2021.

2.Doazóns para actividades prioritarias de mecenado e outras con dereito a dedución incrementada

Coa finalidade de poder recoller de forma separada os tipos incrementados aplicables ás doazóns realizadas a actividades prioritarias de mecenado das que non o son, neste cadro deberase consignar os importes da dedución por donativos a entidades sen fins de lucro que aplican o réxime fiscal especial da Lei 49/2002 e que son beneficiarias de actividades prioritarias de mecenado, xeradas nos exercicios 2011 a 2021, e que puideron ou poden trasladarse a períodos impositivos futuros.Ademais, nas filas correspondentes aos exercicios 2015 e seguintes, deberase diferenciar se as doazóns se realizaron sen reiteración a unha mesma entidade en cuxo caso se aplica á base da dedución unha porcentaxe do 40 por cento (porcentaxe xeral do 35 por cento incrementado nun 5 por cento), ou se realizaron con reiteración a unha mesma entidade, aplicando unha porcentaxe do 45 por cento (porcentaxe xeral incrementada do 40 por cento elévase un 5 por cento).Por último, deberase ter en conta que a base da dedución non poderá exceder do 15 por cento da base impoñible do período impositivo (o límite máximo xeral do 10 por cento elévase en 5 puntos porcentuais).

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nas casas correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2021) coma nun anterior ao actual (2011 a 2020), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.A partir do exercicio 2015, deberase diferenciar se as doazóns que dan dereito a dedución se realizaron sen reiteración ou con reiteración a unha mesma entidade.

  A fila «Doazóns a entidades sen fins de lucro (Lei 49/2002) 2021(*)» só debe cumplimentarse se se trata de doazóns pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución pendente/xerada» relativos ás deducións por doazóns para actividades prioritarias de mecenado, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.A partir do exercicio 2015, deberase diferenciar se as doazóns que dan dereito a dedución se realizaron sen reiteración ou con reiteración a unha mesma entidade.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, salvo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último no que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso se perdería o saldo pendente de dedución.A partir do exercicio 2015, deberase diferenciar se as doazóns que dan dereito a dedución se realizaron sen reiteración ou con reiteración a unha mesma entidade.

 • Na fila «Subtotal doazóns 2011 a 2014» recollerase para cada columna, o importe total dos donativos efectuados nos exercicios 2011 a 2014.

 • Na fila «Subtotal doazóns 2015 a 2021 sen reiteración de doazóns a unha mesma entidade» recollerase para cada columna, o importe total dos donativos efectuados nos exercicios 2015 a 2021, realizados sen reiteración a unha mesma entidade.

 • Na fila «Subtotal doazóns 2015 a 2021 con reiteración de doazóns a unha mesma entidade» recollerase para cada columna, o importe total dos donativos efectuados nos exercicios 2015 a 2021, realizados con reiteración a unha mesma entidade.

 • Na fila «Total» recollerase para cada columna, o importe total das deducións por doazóns para actividades prioritarias de mecenado efectuadas nos exercicios 2011 a 2021.

3.Total deducións a entidades sen fins de lucro (Lei 49/2002)

Neste apartado recollerase para cada columna o importe total das deducións por donativos a entidades sen fins de lucro efectuadas nos exercicios 2011 a 2021, recollidas nos dous apartados anteriores.

4.Base da dedución por doazóns a entidades sen fins de lucro do período impositivo

Na casa [00974] consignarase o importe total dos donativos, doazóns e achegas efectuados a entidades sen fins lucrativos durante o período impositivo a que corresponda a declaración, que servisen como base para o cálculo da dedución por donativos a estas entidades.