Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Relación de actividades prioritarias de mecenado para o exercicio 2021

Regulación:Artigo 22 Lei 49/2002

A Lei de Presupostos Xerais do Estado poderá establecer unha relación de actividades prioritarias de mecenado no ámbito dos fins de interese xeral citados no número 1.º do artigo 3 da Lei 49/2002, así como as entidades beneficiarias, de acordo co seu artigo 16.

Para estes efectos, a disposición adicional sesaxésimo sexta da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021, establece que durante o ano 2021, se consideran actividades prioritarias de mecenado as seguintes:

 1. As levadas a cabo polo Instituto Cervantes para a promoción e difusión da lingua española e da cultura mediantes redes telemáticas, novas tecnoloxías e outros medios.

 2. As levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a loita contra a pobreza e a consecución dun desenvolvemento humano sostible nos países en desenvolvemento.

 3. As levadas a cabo pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento para a promoción e o desenvolvemento das relacións culturais e científicas con outros países, así como para a promoción da cultura española no exterior.

 4. As de promoción educativa no exterior recollidas no Real Decreto 1027/1993, do 25 de xuño, polo que se regula a acción educativa no exterior.

 5. As levadas a cabo polo Museo Nacional do Prado para a consecución dos seus fins establecidos na Lei 46/2003, do 25 de novembro, reguladora do Museo Nacional do Prado e no Real Decreto 433/2004, do 12 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do Museo Nacional do Prado.

 6. As levadas a cabo polo Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía en cumprimento dos fins establecidos pola Lei 34/2011, do 4 de outubro, reguladora do Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía e polo Real Decreto 188/2013, do 15 de marzo, polo que se aproba o Estatuto do Museo Nacional Centro de Arte Raíña Sofía.

 7. As levadas a cabo pola Biblioteca Nacional de España en cumprimento dos fins e funcións de carácter cultural e de investigación científica establecidos pola Lei 1/2015, do 24 de marzo, reguladora da Biblioteca Nacional de España e polo Real Decreto 640/2016, do 9 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Biblioteca Nacional de España.

 8. As levadas a cabo pola Fundación Deporte Nova en colaboración co Consello Superior de Deportes no marco do proxecto «España Compite:na Empresa como no Deporte» coa finalidade de contribuír ao impulso e proxección das PEME españolas no ámbito interno e internacional, a potenciación do deporte e a promoción do empresario como motor de crecemento asociado aos valores do deporte.

  Os donativos, doazóns e achegas ás actividades sinaladas no parágrafo anterior que, de conformidade co apartado Dos desta disposición adicional, poden beneficiarse da elevación en cinco puntos porcentuais das porcentaxes e límites das deducións establecidas nos artigos 19, 20 e 21 da citada Lei 49/2002 terán o límite de 50.000 euros anuais para cada aportante.

 9. A conservación, restauración ou rehabilitación dos bens do Patrimonio Histórico Español que se relacionan no anexo XIII desta Lei.

 10. As de fomento, promoción e difusión das artes escénicas e musicais levadas a cabo polas Administracións públicas ou co apoio destas.

 11. As levadas a cabo polo Instituto da Cinematografía e as Artes Audiovisuais para o fomento, promoción, difusión e exhibición da actividade cinematográfica e audiovisual así como todas aquelas medidas orientadas á recuperación, restauración, conservación e difusión do patrimonio cinematográfico e audiovisual, todo iso nun contexto de defensa e promoción da identidade e a diversidade culturais.

 12. A investigación, desenvolvemento e innovación nas infraestruturas que forman parte do Mapa nacional de Infraestruturas Científicas e Técnicas Singulares (ICTS) en vigor e que, para este efecto, se relacionan no anexo XIV desta Lei.

 13. A investigación, o desenvolvemento e a innovación orientados a resolver os retos da sociedade identificados na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación vixente e financiados ou realizados polas entidades que, para estes efectos, se recoñezan polo Ministerio de Facenda, por proposta do Ministerio de Ciencia e Innovación.

 14. O fomento da difusión, divulgación e comunicación da cultura científica e da innovación levadas a cabo pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía.

 15. As levadas a cabo pola Axencia Estatal de Investigación para o fomento e financiamento das actuacións que derivan das políticas de I+D da Administración Xeral do Estado.

 16. A I+D+I en Biomedicina e Ciencias da Saúde da Acción Estratéxica en Saúde levadas a cabo polo CÍBER e CIBERNED.

 17. Os programas de formación e promoción do voluntariado que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións públicas.

 18. As levadas a cabo pola Fundación ONCE do Can Guía no marco do Proxecto 2021-2022 «Avances para a mobilidade das persoas cegas asistidas por cans guías».

 19. As levadas a cabo pola Fundación ONCE no marco do Programa de Bolsas «Oportunidade ao Talento», así como as actividades culturais desenvolvidas por esta entidade no marco da Bienal de Arte Contemporánea, o Espazo Cultural «Cambio de Sentido» e a Exposición itinerante «O Mundo Fluye».

 20. As levadas a cabo pola ONCE no marco da organización do «World Blindness Summit Madrid 2021» que se celebrará os días 21 ao 26 de maio de 2021.

 21. Os programas dirixidos á erradicación da violencia de xénero que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas ou se realicen en colaboración con estas.

 22. As levadas a cabo polo Fondo de Bolsas Soledad Cazorla para Orfos da violencia de xénero «Fundación Mulleres».

 23. Os programas dirixidos á erradicación da discriminación por razón de xénero e a consecución das condicións que posibiliten a igualdade real e efectiva entre ambos os dous sexos, así como o fomento da participación da muller en todos os ámbitos da vida política, económica, cultural e social, que fosen obxecto de subvención por parte das Administracións Públicas ou se realicen en colaboración con estas.

Ademais, no artigo 28 do Real Decreto-lei 20/2021, de 5 outubro, polo que se adoptan medidas urxentes de apoio para a reparación dos danos ocasionados polas erupcións volcánicas e para a reconstrución económica e social da illa de La Palma, establécese que de acordo co establecido no artigo 22 da Lei 49/2002, durante o exercicio 2021, terá a consideración de actividade prioritaria de mecenado, a recuperación do Patrimonio Cultural da illa de La Palma.