Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

Na casa [00588] «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít.VIN, DT 24ª.3 LIS e art. 27.3 primeiro Lei 49/2002)» da páxina 14 do modelo 200, os contribuíntes deberán consignar o importe das deducións para incentivar determinadas actividades previstas no Capítulo IV do Título VI do LIS, no apartado terceiro da disposición transitoria vixésimo cuarta do LIS, así como no artigo 27.3 primeiro da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, que teñan dereito a aplicar no período impositivo obxecto de declaración.

O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación das páxinas 17 e 18 do modelo 200 que se explica a continuación.

. Cumprimentación do Cadro «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít.VI, DT 24º.3 LIS e art.º 27.3 primeiro Lei 49/2002)» (páxinas 17 e 18 do modelo 200)

Este cadro recolle varios grupos de deducións para incentivar determinadas actividades que se encontran acollidas a diferentes modalidades e normativa aplicable, polo que o contribuínte ao cumprilo, deberá ter en conta as porcentaxes e límites individuais aplicables a cada unha desas deducións tal e como se explicou en apartados anteriores.

Ademais, cando o contribuínte cumpra este cadro, con carácter xeral para cada unha das deducións recollidas neste, deberá ter en conta o seguinte:

  • ­La columna «Límite conxunto» fai referencia á porcentaxe conxunta que ha de operar sobre a cota líquida (casa [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima de dedución aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

  • ­La columna «Límite ano» sinala o último ano no que se poderá aplicar a dedución, que será o primeiro dos sinalados cando o exercicio social coincida co ano natural, sempre que o exercicio teña unha duración de doce meses.

  • ­En a columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nas casas correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2021) coma nun anterior ao actual (2003 a 2020), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  • ­En a columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións para incentivar determinadas actividades, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

    A ter en conta:

    Na casa [00588] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [00588] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

  • ­En a columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, salvo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último no que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso se perdería o saldo pendente de dedución.