Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo:suposto práctico

Para poder calcular o importe desta dedución, deberase determinar o incremento en persoas/ano da media do equipo de traballadores con minusvalidez experimentada no período impositivo, respecto do equipo medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Polo tanto, será necesario efectuar en primeiro lugar, o seguinte cálculo:

[Δ M3] = [M2] - [M1]

Onde:

 • M1 é a media do equipo en persoas/ano de traballadores con minusvalidez correspondente ao período inmediato anterior.

 • M2 é a media do equipo en persoas/ano de traballadores con minusvalidez correspondente ao período obxecto de declaración.

 • Δ M3 é o incremento da media do equipo en persoas/ano correspondente a traballadores con minusvalidez.

Unha vez calculado o incremento da media do equipo en persoas/ano correspondente a traballadores con minusvalidez (Δ [M3]), a dedución por creación de emprego xerada no exercicio será o resultado de aplicar a cantidade de 9.000 ou 12.000 euros ao devandito incremento:

[Δ M3] x 9.000 ou [Δ M3] x 12.000

Exemplo:

A Sociedade Anónima «X», cuxo período impositivo coincide co ano natural, tivo durante 2020 un equipo media de 5 traballadores con minusvalidez igual ou superior ao 33 por cento e inferior ao 65 por cento.Ao final do exercicio tiña un total de 6 traballadores con minusvalidez.

Durante 2021, o equipo da empresa experimentou as seguintes variacións:

 • O 30 de xuño contratouse un traballador sen ningún tipo de minusvalidez.

 • O 1 de xullo foron contratados dous traballadores con minusvalidez en graos do 33 e 34 por cento.

 • O 1 de outubro contratouse un traballador con minusvalidez en grao do 33 por cento.

  • Media de equipo 2020 de traballadores con minusvalidez (cálculo):

   6 + [(6/12) x 2] + [(3/12) x 1] =7,25

  • Incremento de homes/ano empregados con dereito a dedución:

   7,25 - 5 = 2,25

  • Cálculo da dedución por creación de emprego:

   9.000 x 2,25 =20.250 euros