Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Base, porcentaxes e importe máximo da dedución

1.Base da dedución

A base da dedución estará constituída polos custos directos de carácter artístico, técnico e promocional incorridos nas devanditas actividades.

A base desta dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os gastos que xeren o dereito a esta.

2.Porcentaxes aplicables

A porcentaxe de dedución aplicable será o 20 por cento sobre os gastos realizados no período impositivo na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais.

3.Importe máximo de dedución

A dedución xerada en cada período impositivo non poderá superar o importe de 500.000 euros por contribuínte.

O importe da dedución, xunto coas subvencións percibidas polo contribuínte para financiar os gastos que xeren o dereito a esta, non poderá superar o 80 por cento dos devanditos gastos.

Nos casos en que o contribuínte que participa no financiamento de producións realizadas por outro contribuínte aplique a dedución, esta non poderá ser superior ao importe correspondente, en termos de cota, resultante de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades por el desembolsadas para o financiamento da devandita produción.O exceso deste importe poderá ser aplicado polo produtor.

O importe desta dedución xunto ao resto das previstas no Capítulo IV do Título VI da LIS, aplicadas no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 25 por cento da cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.Non obstante, o límite elevarase ao 50 por cento cando o importe das deducións previstas nos artigos 35 e 36 do LIS, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da cota íntegra, minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.