Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Base, porcentaxes e importe máximo da dedución

1.Base da dedución

A base da dedución estará constituída polo custo total da produción, así como polos gastos para a obtención de copias e os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite para ambos os dous do 40 por cento do custo de produción.

Polo menos o 50 por cento da base da dedución deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español.

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os investimentos que xeran dereito a dedución.

2.Porcentaxe de dedución

O produtor da obra e no seu caso, os contribuíntes que participen na financiaciación poderán aplicar as seguintes porcentaxes de dedución:

  • 30 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución.

  • 25 por cento sobre o exceso do devandito importe.

3.Importe máximo de dedución

O importe da dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros.

Nos casos en que o contribuínte que participa no financiamento de producións realizadas por outro contribuínte aplique a dedución, esta non poderá ser superior ao importe correspondente, en termos de cota, resultante de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades por el desembolsadas para o financiamento da devandita produción.O exceso deste importe poderá ser aplicado polo produtor.

O importe desta dedución xunto ao resto das previstas no Capítulo IV do Título VI da LIS, aplicadas no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 25 por cento da cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.Non obstante, o límite elevarase ao 50 por cento cando o importe das deducións previstas nos artigos 35 e 36 do LIS, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da cota íntegra, minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.

A ter en conta:

No suposto dunha coprodución, os importes sinalados nos apartados anteriores determinaranse, para cada coprodutor, en función da súa respectiva porcentaxe de participación naquela.