Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Período impositivo en que se aplica a dedución

Esta dedución xerarase en cada período impositivo polo custo de produción incorrido neste, se ben se aplicará a partir do período impositivo no que finalice a produción da obra.

Non obstante, no suposto de producións de animación, a dedución prevista neste apartado aplicarase a partir do período impositivo en que se obteña o certificado de nacionalidade y o certificado que acredite o carácter cultural en relación co seu contido, a súa vinculación coa realidade cultural española ou a súa contribución ao enriquecemento da diversidade cultural das obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos polo Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais, ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma.

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.