Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias (art.º 38 bis LIS)

1.Ámbito de aplicación

As autoridades portuarias poden deducirse da cota íntegra:

 1. As investimentos e gastos relacionados con:

  1. A infraestrutura e os servizos de control do tráfico marítimo.

  2. Os servizos e infraestruturas destinados a mellorar a seguridade da navegación e os movementos dos buques no mar litoral español, incluídos os elementos de sinalización marítima, balizamento e axudas á navegación, cuxos beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto que os constrúe e mantén.

  3. Os accesos terrestres viarios e ferroviarios de servizo público xeral, os accesos marítimos, os dragados, que beneficien á colectividade no seu conxunto e cuxos beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto, así como as infraestruturas de mellora das redes xerais de transporte de uso común.

  4. As infraestruturas de protección e resistencia contra condicións climáticas extremas cuxos beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto.

  5. Os servizos e infraestruturas de salvamento marítimo asociados ao exercicio do poder público, sempre e cando as devanditas infraestruturas non se exploten comercialmente, e a formación dos servizos públicos responsables en materia de emerxencias, seguridade e salvamento, sempre e cando a devandita formación non sexa obrigatoria para as empresas.

  6. A elaboración e implantación de plans de seguridade e protección, na medida que estes custos non estean asociados a requisitos obrigatorios de seguridade que todas as compañías deban cumprir, e a atención de emerxencias de protección civil, en ambos os dous casos, cando estas actividades estean asociadas ao exercicio de poder público e sempre que os seus beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto.

  7. Os servizos e infraestruturas de defensa contra incendios, desprendementos e outros riscos relacionados coa protección civil, asociados ao exercicio de poder público, que non se exploten comercialmente, que non sexan obrigatorios para as empresas, que beneficien á colectividade no seu conxunto e cuxos beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto.

  8. Os servizos e infraestrutura utilizados exclusivamente polas Forzas e Corpos de Seguridade e pola Policía portuaria no exercicio de poder público.

  9. Os servizos e infraestruturas sanitarias para a atención a persoas en situacións de vulnerabilidade, sempre e cando as infraestruturas non se utilicen para actividades económicas do porto.

  10. As infraestruturas e servizos para o control aduaneiro de mercadorías, para a inspección en fronteira esixidos por normas con rango de lei nos ámbitos de sanidade animal, sanidade vexetal, sanidade exterior e seguridade industrial e interese público, e as relacionadas co control de pasaxeiros e a inmigración.

  11. As infraestruturas e servizos para a vixilancia da contaminación, as emerxencias en materia ambiental e loita contra a contaminación asociadas ao exercicio de poder público, cuxos custos non sexan legalmente repercutibles ao causante da emerxencia, nin sexan custos nos que se incorra simplemente para cumprir a normativa legalmente obrigatoria para todas as empresas, a descontaminación de chans que non se destinen ao desenvolvemento dunha actividade económica, o despezamento de embarcacións e equipos abandonados, cuxo tratamento recaia legalmente sobre a autoridade portuaria por quedar desertos os procedementos destinados a identificar o interese privado no seu despezamento, retirada ou achatarramiento, e o saneamento, limpeza xeral portuaria e retirada de residuos distintos dos xerados polos usuarios do porto, tales como os refugallos xerados polos buques, os residuos da carga e similares.

  12. Os servizos e infraestruturas realizados para organismos internacionais como consecuencia de obrigas contraídas polo Reino de España no marco dun tratado internacional.

  13. Os servizos e infraestruturas dedicadas á Defensa Nacional.

  14. Os servizos e instalacións utilizados para o desenvolvemento de actividades científicas cuxos resultados non teñan por obxecto a súa explotación económica e ás actuacións de monitorización e predición do medio físico con fins de investigación e información meteorolóxica cuxos resultados non se exploten comercialmente.

  15. Os servizos de iluminación de zonas comúns en beneficio da colectividade, de uso público e abertas cuxos beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto.

  16. As actuacións de protección ou corrección da deriva litoral cuxos beneficiarios non sexan principalmente os usuarios do porto.

  17. Os investimentos e servizos relacionados co fomento da cultura e o patrimonio histórico e cultural, incluídos os previstos no apartado 1 do artigo sesenta e oito da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, nos supostos nos que as obras públicas non estean relacionadas coa actividade económica da autoridade portuaria, así como as actuacións de rehabilitación de bens con protección cultural que non se exploten comercialmente e beneficien á sociedade no seu conxunto.

  18. As actuacións de urbanización e en desenvolvemento e revitalización de chan públicou para o seu uso público sen explotación comercial.

 2. Os investimentos e gastos realizados para a construción, substitución ou mellora das infraestruturas dos portos marítimos, para a construción, substitución ou mellora das infraestruturas de acceso a estes ou para as actividades de dragado, nos termos e coas condicións previstas no Capítulo I e nos artigos 56 ter e 56 quater do Regulamento (UE) Nº 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

  O importe desta dedución será o que resulte de aplicar aos devanditos investimentos e gastos a porcentaxe de intensidade máxima de axuda permitida calculada conforme ao disposto no artigo 56 ter e 56 quater, respectivamente, do Regulamento (UE) Nº 651/2014.

 3. Os investimentos que superen os albores establecidos nas letras ee) e ff) do artigo 4.1 do Regulamento (UE) Nº 651/2014 poderán deducirse na medida que a Comisión Europea declarase a súa compatibilidade co mercado interior de conformidade co previsto no artigo 108.3 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea e se cumpran as condicións establecidas pola Comisión na Decisión correspondente.Esta dedución só se poderá aplicar a partir do período impositivo no que a Comisión Europea declarase a compatibilidade dos investimentos que dan lugar a esta.

  O importe desta dedución será que resulte de aplicar aos devanditos investimentos a porcentaxe de intensidade máxima de axuda autorizada pola Comisión.

Os investimentos ou gastos obxecto desta dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias, débense minorar no importe das subvencións recibidas.

2.Particularidades da dedución

As autoridades portuarias deberán levar os oportunos rexistros contables e documentais específicos que permitan identificar os gastos e investimentos sobre os que se aplica a dedución.

Esta dedución queda excluída dos límites do 25 e 50 por cento a que se refire o artigo 39.1 da LIS, polo que para os efectos do cálculo do devandito límite non se computará esta dedución.

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.

3.Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no artigo 38 bis da LIS, os contribuíntes deberán consignar na casa [02315] «Dedución por investimentos e gastos realizados polas autoridades portuarias» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por investimentos e gastos realizados polas autoridades portuarias que apliquen no período impositivo obxecto de declaración.