Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimentos en Canarias

As entidades con domicilio fiscal en Canarias, teñen dereito a aplicarse unha serie de deducións polos investimentos realizados e que permanezan no Arquipélago Canario, para as que o artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias establece no Imposto sobre Sociedades a particularidade consistente na aplicación dunhas porcentaxes e límites de dedución superiores aos establecidos no réxime xeral de dedución:

  • Os tipos aplicables sobre os investimentos realizados serán superiores nun 80 por cento aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.

  • A dedución por investimento en Canarias, terá por límite máximo a porcentaxe que a continuación se indica da cota líquida resultante de minorar a cota íntegra no importe das deducións por dobre imposición e, se é o caso, as bonificacións previstas no artigo 25 da Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades (actualmente, artigos 33 e 34 da LIS).Tal porcentaxe será sempre superior nun 80 por cento ao que para cada modificación da dedución por investimentos se fixe no réxime xeral cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais.Polo tanto, o límite da dedución establécese no 60 por cento da cota líquida do período impositivo, que se eleva ao 90 por cento cando o importe das deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica e por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da devandita cota líquida.

Importante:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas de La Palma, La Gomera e El Hierro os límites conxuntos do 60 por 100 e do 90 por 100 elévanse, respectivamente, ao 70 por 100 e ao 100 por 100, sempre que a normativa comunitaria de axudas de estado así o permita e se trate de investimentos contemplados na Lei 2/2016, de 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas.

As entidades que teñan dereito a aplicarse as deducións por investimentos realizados en Canarias consignarán o seu importe na casa [00590] «Deducións Investimento Canarias» da páxina 14 do modelo 200.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación «Deducións investimento en Canarias con límites incrementados» das páxinas 16 bis e 17 do modelo 200.

Pode consultar as modalidades de dedución por investimentos en Canarias e as súas particularidades no Capítulo 12 deste Manual práctico.