Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Abono de deducións por producións cinematográficas estranxeiras (opción art. 39.3 LIS)

O artigo 39.3 da LIS establece que as entidades que sexan acredoras da dedución por producións cinematográficas estranxeiras prevista no artigo 36.2 desta Lei, poderán solicitar o seu abono á Administración tributaria.

O devandito abono rexerase polo disposto no artigo 31 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e na súa normativa de desenvolvemento, sen que, en ningún caso, se produza a devindicación do xuro de mora a que se refire o apartado 2 do devandito artigo 31.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do anterior, a entidade consignará na casa [01200] «Abono de deducións por producións cinematográficas estranxeiras (opción art. 39.3 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200, o importe correspondente ao abono que solicite:

  • No caso en que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá consignar o importe na casa [01042] «Abono de deducións por producións cinematográficas estranxeiras (opción art. 39.3 LIS) (Estado)». Neste caso, o importe da casa [01402] coincidirá co da casa [01200].

  • No caso en que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, deberá consignar o devandito importe na casa [01333] «Abono de deducións por producións cinematográficas estranxeiras (opción art. 39.3 LIS) (D. Forales/Navarra)». A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.

Recorde:

Estas entidades deberán marcar previamente a casa [00059] «Opcións arts.39.2 e 39.3 LIS» da páxina 1 do modelo 200.