Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cálculo

Unha vez obtida a cota diferencial (casas [00611] e [00612] da páxina 14 bis do modelo 200), o contribuínte deberá ter en conta, se é o caso, os importes correspondentes á regularización de incentivos fiscais indebidamente gozados en períodos impositivos anteriores por incumprimento de requisitos (incluídos os xuros de mora derivados do devandito incumprimento), así como as cantidades de abono de deducións solicitadas no período impositivo á Administración tributaria por insuficiencia de cota.

O resultado do proceso anterior determina a cantidade a ingresar ou a devolver do período impositivo.

Para estes efectos, o contribuínte que tribute exclusivamente á Administración do Estado deberá reflectir na casa [01586] «Resultado da autoliquidación (Estado)» da páxina 14 bis do modelo 200, co seu signo, o resultado de efectuar a seguinte suma alxébrica:

[01586] = [00611] + [00615] + [00633] + [00617] - [00083] - [01042]

No caso de que o contribuínte tribute ante unha ou varias das Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral Navarra, deberá reflectir na casa [01587] «Resultado da autoliquidación D. Forales/Navarra (totais)» da páxina 14 bis do modelo 200, co seu signo, o resultado de efectuar a seguinte suma alxébrica:

[01587] = [00612] + [00616] + [00642] + [00618] - [01332] - [01333]

O contribuínte que tribute ante unha ou varias das Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral Navarra deberá cumprir estas casas a través do cadro de determinación do líquido a ingresar ou a devolver cada unha das Administracións forais da páxina 26 do modelo 200.

A ter en conta:

O importe das casas [01586] e [01587] trasladarase ás casas [00621] e [00622] da páxina 14 bis do modelo 200, cando non se trate dun autoliquidación complementaria.

Cando nestas operacións se obteña unha cantidade positiva nas casas [00621] e/ou [00622], o seu importe deberá ser ingresado por medio do correspondente documento de ingreso ou devolución, ao tempo de efectuar a presentación da declaración.

Se se obtén unha cantidade negativa nas devanditas casas, para obter a devolución desta, a entidade declarante deberá solicitala acompañando á declaración o mencionado documento de ingreso ou devolución.

No suposto en que o resultado da autoliquidación practicada sexa unha cantidade a devolver, non esqueza que a cantidade cuxa devolución se solicita sempre debe ir precedida do signo menos (-).

As entidades pertencentes a un grupo fiscal (casas [00009] e [00010] da páxina 1 do modelo 200), deberán cumprir obrigatoriamente as casas [01586] e [01587] cuxo importe se trasladará ás casas [00621] a [00622], cando non se trate dunha autoliquidación complementaria.