Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Incremento por perda de beneficios fiscais de períodos anteriores

Se durante o período impositivo obxecto de declaración se tivese producido o incumprimento das condicións establecidas para o desfrute de exencións, deducións ou incentivos fiscais na base impoñible ou na cota íntegra do imposto aplicados pola entidade en declaracións do Imposto sobre Sociedades correspondentes a períodos impositivos anteriores (determinando con iso a perda do dereito a estes), os contribuíntes deberán consignar nas casas [00615] e [00616] «Incremento por perda beneficios fiscais períodos anteriores» (no caso de que tribute exclusivamente ao Estado ou ante unha ou varias das Administracións tributarias forais, respectivamente) da páxina 14 bis do modelo 200, a suma dos importes que, por tal causa, proceda reintegrar na presente declaración.Para estes efectos, deberán recoller nestas casas, entre outros, os seguintes importes:

  • Nos supostos de incumprimento dos requisitos esixidos no artigo 25 da LIS para a reserva de capitalización, recolleranse os importes da regularización correspondente, nos termos establecidos polo artigo 125.3 do LIS.

  • As comunidades titulares de montes veciñais en man común deberán incluír nesta casa as contías que proceda integrar na cota íntegra no suposto considerado no antepenúltimo parágrafo do artigo 112.1 do LIS.

  • As cooperativas de crédito que, para os efectos de retribución das achegas sociais, dispuxesen da parte do Fondo de Reserva Obrigatorio que minorase a base impoñible do Imposto sobre Sociedades correspondente a resultados cooperativos ou extracooperativos en períodos impositivos anteriores conforme ao previsto na disposición transitoria segunda da Lei 8/2012, do 30 de outubro, sobre saneamento e venda dos activos inmobiliarios do sector financeiro, deberán incluír os importes correspondentes á devandita minoración.

A ter en conta:

Nos supostos de tributación conxunta, consignarase nas casas [00615] e [00616] os importes que proceda reintegrar na presente declaración polos conceptos mencionados e na proporción que corresponda a cada Administración.