Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Non cumprimentación dos cadros de arrastre no modelo 200

As bases impoñibles negativas e as deducións xeradas polas entidades con carácter previo á súa inclusión no réxime de consolidación fiscal aplicaranse no seo do grupo, é dicir, na declaración consolidada, de acordo cos límites determinados pola liquidación individual, pero aplicando para o cálculo desta criterios de grupo e tendo en conta as eliminacións e incorporacións que correspondan á entidade.

Esta modificación de criterio implica que os importes a aplicar na liquidación, tanto no modelo 200 coma no 220, relativos a compensación de bases impoñibles negativas, deducións, reserva de capitalización, reserva de nivelación, limitación na deducibilidad de gastos financeiros do artigo 16 da LIS, dotacións por deterioración dos créditos e outros activos do artigo 11.12 do LIS, conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria e compensación de cotas, van ser iguais.Por este motivo queda excluída a posibilidade de cumprir os cadros de arrastre destas partidas no modelo 200, debendo consignarse exclusivamente no modelo 220.

As devanditas entidades, polo tanto, quedarán exentas de cumprir da páxina 15 á 20 ter, salvo a páxina 19, no relativo á aplicación de resultados, o detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias e a páxina 20 bis, no apartado de reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión.

No caso dos grupos de cooperativas tampouco deberán cumprir o cadro de detalle de compensación de cotas da páxina 22 do modelo 200.