Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Información a subministrar

O artigo 14 do RIS establece que a información país por país comprenderá, respecto do período impositivo da entidade dominante, de forma agregada, por cada país ou xurisdición:

  1. Ingresos brutos do grupo, distinguindo entre os obtidos con entidades vinculadas ou con terceiros.

  2. Resultados antes do Imposto sobre Sociedades ou Impostos de natureza idéntica ou análoga a este.

  3. Impostos sobre Sociedades ou Impostos de natureza idéntica ou análoga satisfeitos, incluíndo as retencións soportadas.

  4. Impostos sobre Sociedades ou Impostos de natureza idéntica ou análoga a este devindicados, incluíndo as retencións.

  5. Importe da cifra de capital e outros resultados non distribuídos na data de conclusión do período impositivo.

  6. Equipo medio.

  7. Activos materiais e investimentos inmobiliarios distintos de tesouraría e dereitos de crédito.

  8. Lista de entidades residentes, incluíndo os establecementos permanentes e actividades principais realizadas por cada unha delas.

  9. Outra información que se considere relevante e unha explicación, se é o caso, dos datos incluídos na información.