Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Agrupacións de interese económico españolas e Unións temporais de empresas

Regulación: Artigos 43 e 45 LIS

As agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas que apliquen este réxime fiscal especial, tributarán de acordo ás normas xerais do Imposto sobre Sociedades coas especialidades establecidas no artigo 43 do LIS, aínda que as unións temporais de empresa non aplicarán a regra de valoración establecida no segundo parágrafo do artigo 43.4 da devandita Lei.

Estas entidades cando tributan por este réxime especial, deben distinguir entre o carácter de residentes e o de non-residentes en territorio español dos seus socios no último día do período impositivo obxecto de declaración, cos seguintes efectos impositivos:

 1. Socios residentes en territorio español ou non residentes no devandito territorio, pero con establecemento permanente neste.

  • As agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas están suxeitas ás obrigas tributarias derivadas da aplicación da Lei do Imposto sobre Sociedades, a excepción do pagamento da débeda tributaria pola parte da base impoñible imputable aos seus socios.

  • Estas entidades non efectuarán pagamentos fraccionados sobre a parte da base impoñible imputable aos seus socios.No suposto de que estas entidades apliquen a modalidade de pagamentos fraccionados regulada no artigo 40.3 do LIS, esa parte de base impoñible imputable aos seus socios, non integrará a base de cálculo dos devanditos pagamentos fraccionados.

  • En ningún caso procederá respecto a esa parte de base impoñible imputable aos seus socios a devolución do artigo 41 do LIS relativa á dedución das retencións, ingresos a conta e pagamentos fraccionados.

  • As agrupacións de interese económico e as unións temporais de empresas deberán imputar os seus socios os seguintes conceptos:

   • Os gastos financeiros netos que estas entidades non se deducisen no período impositivo, de acordo co establecido no artigo 16 do LIS.Os gastos financeiros netos que se imputen aos seus socios non serán deducibles pola entidade.

   • A reserva de capitalización que, de acordo co disposto no artigo 25 do LIS, non fose aplicada por estas entidades no período impositivo.A reserva de capitalización que se impute aos seus socios non poderá ser aplicada pola entidade, salvo que o socio sexa contribuínte do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

   • As bases impoñibles positivas, minoradas ou incrementadas, se é o caso, na reserva de nivelación a que se refire o artigo 105 do LIS, ou negativas, obtidas por estas entidades.Polo tanto, as devanditas entidades non poderán compensar as rendas positivas que obteñan coas bases impoñibles negativas que imputen aos seus socios.

   • As bases das deducións e das bonificacións na cota ás que teña dereito a entidade.As bases das deducións e bonificacións integraranse na liquidación dos socios, minorando a cota segundo corresponda por aplicación das normas do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

   • As retencións e ingresos a conta correspondentes á entidade.

  • A reserva de nivelación de bases impoñibles do artigo 105 do LIS sumarase, se é o caso, á base impoñible da agrupación de interese económico ou da unión temporal de empresas.

 2. Socios non residentes en territorio español e que non operan mediante establecemento permanente neste.

  • As agrupacións de interese económico e as unións temporais de empresas tributarán polo Imposto sobre Sociedades pola parte da base impoñible imputable aos seus socios non residentes.

  • Ademais, estas entidades deberán efectuar o correspondente pagamento fraccionado respecto desa parte de base impoñible imputable aos seus socios non residentes.

No caso de participacións en unións temporais de empresas, segundo establece o artigo 45.1 do LIS, o valor de adquisición minorarase no importe das perdas sociais que fosen imputadas aos socios.

De acordo co artigo 45.2 do LIS, as empresas membros dunha unión temporal de empresas que opere no estranxeiro, así como as entidades que participen en obras, servizos ou subministracións que realicen ou presten no estranxeiro mediante fórmulas de colaboración análogas ás unións temporais, poderán acollerse polas rendas procedentes do estranxeiro á exención prevista no artigo 22 do LIS ou á dedución por dobre imposición prevista no artigo 31 do LIS, sempre que se cumpran os requisitos alí establecidos.