Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da base impoñible e da cota íntegra (páxinas 13 e 14 do modelo 200)

1.Agrupacións de interese económico españolas e unións temporais de empresas

 1. A entidade en réxime especial ten exclusivamente socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes no devandito territorio con establecemento permanente neste.

  Neste suposto, a entidade en réxime especial debe imputar aos seus socios ou empresas membros residentes a totalidade da base impoñible obtida no período impositivo, polo que non tributará polo Imposto sobre Sociedades.

  Polo tanto:

  • Independentemente de que a casa [00550] «Basee impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles» sexa positiva ou negativa, a entidade deberá cumprir exclusivamente, ademais da casa [00550], a casa [00552] «Base imponible»y a casa [00555] «Socios residentes e non residentes EP».

   Nas devanditas casas consignarase o importe da base impoñible obtida pola entidade co seu signo, polo que:

   [00550] = [00552] = [00555]

  • Na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores», a entidade consignará cero («0»).

 2. A entidade en réxime especial ten exclusivamente socios ou empresas membros non residentes en territorio español.

  Neste caso, a entidade en réxime especial si que debe tributar polo Imposto sobre Sociedades pola parte da base impoñible imputable aos seus socios.Polo tanto, deberá liquidar o Imposto sobre Sociedades correspondente ao período impositivo obxecto de declaración pola totalidade da base impoñible obtida neste, debendo distinguir:

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta negativa ou cero:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o importe da base impoñible na casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles», co seu signo.

    O importe que figura na casa [00550] deberá consignarse, igualmente, nas casas [00552] «Base impoñible» y [00556] «Socios non residentes», polo que:

    [00550] = [00552] = [00556]

    Na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores» consignarase cero («0»).

   • En canto ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará na casa [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, salvo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especiais recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar este.

    Por último, nas casas [00562] «Base impoñible», [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» consignarase cero («0»), cumprindo, se é o caso, co seu importe correspondente, as casas relativas ás retencións (casas [01785] e seguintes) do exercicio, recollidas no apartado «Cota do exercicio a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200.

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta positiva:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o seu importe na casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles».

    A contía consignada na casa [00550] poderá ser minorada no importe das bases impoñibles negativas de períodos anteriores que sexan obxecto de compensación consignando na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200, o importe recollido na mesma casa [00547] do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200.

    O importe consignado na casa [00550], minorarase no importe recollido na casa [00547], tendo en conta que non pode resultar unha cifra negativa.

    Por último, o resultado desta operación trasladarase ás casas [00552] «Base impoñible» y [00556] «Socios non residentes», polo que:

    [00552] = [00556]

   • En canto ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará na casa [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, salvo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especiais recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar este.

    Polo tanto, para os casos nos que a entidade aplique o tipo de gravame xeral do 25 por cento, a casa [00562] «Cota íntegra» calcularase da seguinte forma:

    [00562] = [00556] x 25%

    A continuación, a entidade deberá calcular os importes a consignar nas casas [00582] «Cota íntegra axustada positiva» y [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, para o que deberá cumprir os importes das bonificacións e deducións aplicables, se é o caso, na liquidación do período impositivo obxecto de declaración (casas [00567] a [00581] e [00583] a [01041]), segundo as normas xerais que resulten de aplicación.

    Por último, deberá consignar, se é o caso, o importe correspondente ás retencións (casas [01785] e seguintes) do exercicio, recollidas no apartado «Cota do exercicio a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200.

 3. A entidade en réxime especial ten socios ou empresas membros residentes ou non residentes con establecemento permanente e socios ou empresas membros non residentes en territorio español.

  Neste suposto a entidade en réxime especial deberá determinar a parte de base impoñible e demais conceptos liquidatorios que proceda imputar aos socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente e que, polo tanto, non son obxecto de liquidación por esta.

  Á súa vez, deberá determinar a parte de base impoñible e demais conceptos liquidatorios que deben ser obxecto de liquidación pola propia entidade en réxime especial ao non ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros por non ser residentes en territorio español:

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta negativa ou cero:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o seu importe na casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles», co seu signo.

    Sobre o devandito importe aplicarase tanto a porcentaxe de imputación aos socios ou membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente (casa [00060] da páxina 24 do modelo 200), como que corresponda aos socios ou membros non residentes en territorio español (100 – casa [00060]) / 100).

    Deste modo, os importes resultantes de aplicar cada unha das dúas porcentaxes, deberanse consignar nas casas [00555] «Socios residentes e non residentes EP» y [00556] «Socios non residentes» con signo menos (-) no seu caso.

    Na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas en períodos anteriores» consignarase cero («0»), en calquera caso.

    Polo tanto, o importe a consignar na casa [00552] «Base impoñible» será a suma alxébrica das casas [00555] e [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • En canto ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará na casa [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, salvo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especiais recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar este.

    Nas casas [00562] «Base impoñible», [00582] «Cota íntegra axustada positiva» y [00592] «Cota líquida positiva» consignarase cero («0»), en calquera caso.

    Por último, deberase ter en conta que no resto de páxinas do modelo 200 correspondentes á liquidación do Imposto sobre Sociedades, a entidade deberá consignar os importes polos conceptos que procedan e que, en todo caso, correspondan aos que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou membros residentes en territorio español.

  • Se a base impoñible obtida antes da compensación de bases impoñibles negativas, resulta positiva:

   • Para determinar a base impoñible, a entidade deberá consignar o seu importe na casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles».

    A contía consignada na casa [00550] poderá ser minorada no importe das bases impoñibles negativas de períodos anteriores que sexan obxecto de compensación consignando na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas de períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200 o importe recollido na mesma casa [00547] do cadro «Detalle da compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 15 do modelo 200.

    O resultado desta minoración, que non poderá ser negativo, consignarase na casa [00552] «Base impoñible».

    Sobre o importe consignado na casa [00552] aplicarase tanto a porcentaxe de imputación aos socios ou membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente (casa [00060] da páxina 24 do modelo 200), como que corresponda aos socios ou membros non residentes en territorio español (100 – casa [00060]) / 100).

    Deste modo, os importes resultantes de aplicar cada unha das dúas porcentaxes, deberanse consignar nas casas [00555] «Socios residentes e non residentes EP» y [00556], «Socios non residentes».

    O importe a consignar na casa [00552] «Base impoñible» será a suma alxébrica das casas [00555] e [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • En canto ao cálculo da cota íntegra, a entidade consignará na casa [00558] «Tipo de gravame», con carácter xeral, o tipo de gravame do 25 por cento, salvo que a entidade aplique algún dos tipos de gravame especiais recollidos na normativa do Imposto, en cuxo caso deberá consignar este.

    Para os casos nos que a entidade aplique o tipo de gravame xeral do 25 por cento, a casa [00562] «Cota íntegra» calcularase da seguinte forma:

    [00562] = [00556] x 25%

    No caso de que o importe da casa [00552] sexa cero, consignarase cero («0») nas casas [00555], [00556], [00562], [00582] e [00592].

    Tanto se o importe da casa [00552] é cero ou unha cantidade positiva:

    • A entidade deberá calcular os importes a consignar nas casas [00582] «Cota íntegra axustada positiva» y [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, para o que deberá cumplimentar os importes das bonificacións e deducións aplicables, se é o caso, na liquidación do período impositivo obxecto de declaración (casas [00567] a [00581] e [00583] a [01041]), segundo as normas xerais que resulten de aplicación.Deberase ter en conta que só poden aplicarse na liquidación, aquelas deducións e bonificacións que non debesen ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente.

     Por último, no apartado da «Cota do exercicio a ingresar ou devolver» da páxina 14 bis do modelo 200 (casas [01785] e seguintes), incluiranse os importes de retencións que corresponda aplicar a liquidación da entidade en réxime especial ao non ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

    • Así mesmo, a entidade que aplique o réxime especial deberá ter en conta que no resto de páxinas do modelo 200 correspondentes á liquidación do Imposto sobre Sociedades, a entidade deberá consignar os importes polos conceptos que procedan e que, en todo caso, correspondan a aqueles que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español ou non residentes con establecemento permanente.

2.Agrupacións europeas de interese económico

Cando a entidade declarante sexa unha agrupación europea de interese económico á que sexa de aplicación no período impositivo obxecto de declaración o réxime tributario especial do Capítulo II do Título VII da LIS, dado que imputa na súa totalidade aos seus socios, sexan ou non residentes en territorio español, a base impoñible, sexa positiva ou negativa, e os demais conceptos liquidatorios, o importe que consigne na casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, trasladarao á casa [00552] «Base impoñible» da mesma páxina, co seu signo.

Na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores», consignará cero («0»).

A ter en conta:

A entidade declarante non deberá cumprir ningunha outra casa das recollidas nas páxinas do modelo 200 correspondentes á liquidación do Imposto sobre Sociedades, que sexa posterior á casa [00552] «Base impoñible».