Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Asimetrías híbridas

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 e que non concluísen a 11 de marzo de 2022, a Lei 5/2022, do 9 de marzo, pola que se modifican a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, en relación coas asimetrías híbridas, introduce un novo artigo 15 bis na LIS, coa conseguinte derrogación do artigo 15 j) do LIS, e engade os apartados 6 e 7 ao artigo 18 do Texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, co obxecto de traspoñer a Directiva (UE) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, na redacción dada pola Directiva (UE) 2017/952 do Consello, do 29 de maio de 2017, no relativo ás asimetrías híbridas que teñen lugar entre España e outros Estados Membros e entre España e terceiros países ou territorios.

Con carácter xeral, coa introdución deste novo artigo 15 bis do LIS, trátase de neutralizar os efectos fiscais que xeran as asimetrías híbridas xeradas entre un contribuínte do Imposto sobre Sociedades situado en territorio español e unha entidade vinculada establecida noutro Estado Membro ou nun terceiro país ou territorio, cando realizan operacións que teñen diferente cualificación fiscal en España e nese outro país.

Pode consultar as particularidades das asimetrías híbridas no Capítulo 5 deste Manual práctico.