Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Dedución por investimentos en producións cinematográficas

En relación coa dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, a Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2021, modifica a letra a)' do artigo 36.1 da LIS, engadindo que os certificados requiridos na devandita letra serán vinculantes para a Administración tributaria, con independencia da data en que se emitisen .

Doutra banda, modifícase o último parágrafo do artigo 39.1 da LIS , engadindo que o límite incrementado da dedución ao 50 por cento aplicarase atendendo á dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais regulados no artigo 36 da LIS , cando o importe destas deducións supere o 10 por cento da conta íntegra reducida nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.

Modifícase tamén o apartado 5 do artigo 39 da LIS para establecer en relación co requisito de permanencia dos elementos patrimoniais afectos ás deducións para incentivar determinadas actividades reguladas nos artigos 35 a 38 da LIS , que no caso da dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais regulados no artigo 36 da LIS , o devandito requisito entenderase cumprido na medida que a produtora manteña a mesma porcentaxe de titularidade da obra durante o prazo de 3 anos, sen prexuízo da súa facultade para comercializar total ou parcialmente os dereitos de explotación derivados da mesma a un ou máis terceiros.

Por último, engádese o apartado 7 ao artigo 39 da LIS en que se estende a aplicación das deducións reguladas nos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS ao contribuínte que participe na financiamento de producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación, documental ou produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizados por outro contribuínte. O contribuínte que participe no financiamento das devanditas producións, deberá achegar cantidades en concepto de financiamento, para sufragar a totalidade ou parte dos custos da produción sen adquirir dereitos de propiedade intelectual ou doutra índole respecto dos resultados do mesmo, cuxa propiedade deberá ser en todo caso da produtora. As devanditas achegas poderanse realizar en calquera fase da produción ata a obtención do certificado de nacionalidade.

En relación coa dedución por investimentos en producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais, a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2021, incorpora no artigo 36.2 da LIS , algún dos requisitos que deben cumprir os produtores que se encarguen da execución de producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas, para poder aplicar a devandita dedución.

Con esta finalidade, esíxese o certificado emitido polo Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais, ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma, acreditando o carácter cultural da produción co obxecto de dar cumprimento ao que se dispón na Comunicación da Comisión sobre a axuda estatal ás obras cinematográficas e outras producións do sector audiovisual, do 15 de novembro de 2013. Ademais, solicítase a incorporación nos títulos de crédito da obra dos lugares específicos de rodaxe en España e a autorización do uso do título da obra e de material gráfico e audiovisual de prensa que inclúa de forma expresa os lugares específicos da rodaxe ou de calquera outro proceso de produción realizada en España, para a realización de actividades e elaboración de materiais de promoción en España e no estranxeiro con fins culturais ou turísticos, que poidan levar a cabo as entidades estatais, autonómicas ou locais con competencias en materia de cultura, turismo e economía.

Por último, engádese a disposición transitoria cuadraxésimo segunda da LIS que establece que os requisitos regulados nas letras b)' e c)' do artigo 36.2 da LIS aos que se fixo referencia no parágrafo anterior, non serán esixibles no caso de producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas e obras audiovisuais respecto das que o contrato polo que se encarga a execución da produción fose asinado con anterioridade á data de entrada en vigor (11-07-2021) da Lei de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal.