Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución aplicable ao contribuínte que participa no financiamento de producións cinematográficas españolas e espectáculos en vivo (art. 39.7 LIS)

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, o contribuínte que participe no financiamento de producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación, documental ou produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizada por outro contribuínte, poderá aplicar as deducións previstas nos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS, sempre que achegue cantidades en concepto de financiamento, para sufragar a totalidade ou parte dos custos da produción sen adquirir dereitos de propiedade intelectual ou doutra índole respecto dos resultados deste, cuxa propiedade deberá ser en todo caso da produtora.As achegas poderanse realizar en calquera fase da produción ata a obtención do certificado de nacionalidade.

1.Particularidades da dedución

a) Requisitos

 1. Subscrición dun contrato de financiamento

  Tanto o produtor coma o contribuínte, que participen no financiamento da produción, deberán subscribir un contrato de financiamento no que se precisen, entre outros, os seguintes extremos:

  • Identidade dos contribuíntes que participan na produción.

  • Descrición da produción.

  • Presuposto da produción con descrición detallada dos gastos e, en particular, dos que se vaian realizar en territorio español.

  • Forma de financiamento da produción, especificando separadamente as cantidades que achegue o produtor, as que achegue o contribuínte que participe no seu financiamento e as que correspondan a subvencións e outras medidas de apoio.

  • As demais cuestións que regulamentariamente se establezan.

 2. Comunicación á Administración tributaria

  Ademais, deberase presentar o contrato de financiamento e certificación do cumprimento dos requisitos a’) e b’) do apartado 1 ou do requisito a’) do apartado 3 do artigo 36 do LIS, segundo corresponda, nunha comunicación á Administración tributaria, subscrita tanto polo produtor coma polo contribuínte que participa no financiamento da produción, con anterioridade á finalización do período impositivo en que se xere a dedución, nos termos que regulamentariamente se establezan.

b) Reintegro das cantidades achegadas

Realizarase mediante as deducións líquidas en cota, que de acordo co contrato e o establecido nos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS, o produtor traspase ao contribuínte que participa no financiamento.

c) Importe da dedución

O contribuínte que participe no financiamento terá dereito a acreditar na súa autoliquidación a dedución, determinándose o seu importe nas mesmas condicións que se tivesen aplicado ao produtor.Non obstante, o contribuínte que participa no financiamento da produción non poderá aplicar unha dedución superior ao importe correspondente, en termos de cota, resultante de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades por el desembolsadas para o financiamento daquela.O exceso poderá ser aplicado polo produtor.

A acreditación da dedución polo contribuínte que participa no financiamento será incompatible, total ou parcialmente, coa dedución á que tería dereito o produtor segundo o establecido nos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS.

2.Cumprimentación do modelo 200

O contribuínte que participe no financiamento da produción e queira acreditar o seu dereito a aplicar a dedución dos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS, deberá marcar en primeiro lugar, a casa [00074] «Contribuínte que financia producións cinematográficas e outros con dereito á dedución do art. 36.1 e 3 LIS» da páxina 1 do modelo 200.

Recorde:

Cando a totalidade ou parte dos custos da produción fosen financiadas por outro contribuínte, o produtor deberá marcar no período impositivo en que aplique a dedución prevista nos apartados 1 e 3 do artigo 36 do LIS, a casa [00044] «Contribuínte que aplica deducións do art. 36.1 e 3 LIS con financiamento realizado por outro contribuínte» da páxina 1 do modelo 200.

Ademais de marcar a casa [00074], o contribuínte que participe no financiamento da produción, para poder aplicar a dedución prevista nos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS, deberá consignar no apartado «Información adicional producións cinematográficas españolas e espectáculos en vivo» da páxina 17 do modelo 200, o NIF do contribuínte que realiza a produción ou espectáculo que financian.