Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Entidades sen fins lucrativos

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, a Lei 14/2021, do 11 de outubro, modifica a disposición final segunda do Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, pola que se modificaba o artigo 2 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, para incluír dentro da relación de entidades sen fins lucrativos, e que poidan así ser consideradas como entidades beneficiarias de mecenado, ás entidades non residentes que operen en territorio español mediante establecemento permanente e ás entidades residentes nun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados integrantes do Espazo Económico Europeo, sempre que, en ambos os dous casos, sexan análogas ao resto de entidades sen fins lucrativos a que se refire o devandito artigo.