Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

SOCIMI

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, a disposición final segunda da Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, modifica o réxime fiscal especial aplicable ás Sociedades Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario (SOCIMI), introducindo no apartado 4 do artigo 9 da Lei 11/2009, do 26 de outubro, un gravame especial do 15 por cento sobre o importe dos beneficios obtidos no exercicio que non sexa obxecto de distribución, na parte que proceda de rendas que non tributasen ao tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades nin se trate de rendas acollidas ao período de reinvestimento de 3 anos regulado na letra b) do artigo 6.1 da Lei 11/2009.

Este gravame especial terá a consideración de cota do Imposto sobre Sociedades e devindicarase o día do acordo de aplicación do resultado do exercicio pola xunta xeral de accionistas, ou órgano equivalente.O devandito gravame especial deberá ser obxecto de autoliquidación e ingreso no modelo 237 aprobado pola Orde HFP/1430/2021, do 20 de decembro, no prazo de dous meses dende a data de devindicación.

Por último, debido á introdución deste gravame especial, modifícase o apartado 1 do artigo 11 da Lei 11/2009, do 26 de outubro, que regula as obrigas de información na memoria das contas anuais, para engadir a obriga de distinguir na devandita información, a parte das rendas sometidas ao tipo de gravame especial do 15 por cento.