Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

2. Ámbito subxectivo

Poden solicitar información tributaria por vía electrónica as seguintes entidades:

  1. Os órganos da Administración Xeral do Estado.

  2. Os órganos das Administracións das Comunidades Autónomas e das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

  3. Os órganos das Administracións das Entidades Locais.

  4. Os organismos públicos e demais entidades de dereito público con personalidade xurídica propia, vinculadas ou dependentes de calquera Administración pública.

  5. As Universidades públicas.

  6. Os Colexios de avogados.

  7. As Cámaras Oficiais de Comercio.

IMPORTANTE: Adhesión ou subscrición dun Convenio  en materia de subministración ou de intercambio de información tributaria.

Procederá a formalización de convenios  cando a subministración de datos teña que efectuarse periodicamente ou de maneira continuada no tempo e os devanditos datos refíranse a un elevado número de interesados ou afectados polos mesmos.

Na actualidade, todas as Comunidades Autónomas teñen subscrito un Convenio de cesión de información para finalidades non tributarias. Poden consultarse na seguinte ligazón: Colaboración coa Axencia Tributaria - Comunidades Autónomas / Convenios sobre subministración de información para finalidades non tributarias Nova xanela.

Así mesmo, moitas Entidades Locais encóntranse adheridas aos Convenios subscritos entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en materia de subministración de información tributaria ou de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadadora. Na seguinte ligazón da páxina web da Axencia Tributaria encóntrase o texto completo de cada un dos convenios e a relación das Entidades Locais adheridos: Colaboración entre a Axencia Tributaria e as entidades locais / Fiscalidade local Nova xanela. Nese mesmo sitio as Entidades Locais interesados en adherirse poden consultar o procedemento de adhesión, descrito no propio clausulado dos citados Convenios.

Moitas Universidades Públicas tamén teñen subscrito o oportuno convenio. En caso contrario contactarán coa Delegación da AEAT correspondente ao seu ámbito territorial de competencias.

Os Colexios de avogados deben encontrarse adheridos ao convenio subscrito co Consello Xeral da Avogacía Española e as Cámaras de Comercio ao convenio subscrito coa Cámara de Comercio de España.

No caso de que o cesionario utilice infraestruturas de terceiros nos termos previstos na Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperatividade de Protocolos de intermediación de datos, para realizar calquera tipo de tratamento imprescindible para a xestión do intercambio dos datos cedidos pola Axencia Tributaria, debe cumprir coas condicións establecidas polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

En particular garantirá que:

  • Elixiu un encargado do tratamento e formalizado un contrato ou un acto xurídico co devandito encargado do tratamento de conformidade cos requisitos e co contido mínimo esixido no artigo 28 do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

  • Determinou, no devandito contrato ou acto xurídico, as medidas concretas que debe implantar o encargado de tratamento que garantan a seguridade dos datos de conformidade co artigo 32 do Regulamento Xeral de Protección de Datos que, no caso das Administracións Públicas, require o cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade.

  • Responsabilízase ante a Axencia Tributaria do uso que se realice dos datos fornecidos con respecto ás peticións que se fagan no seu nome.