Saltar ao contido principal
Guía para a cesión de información tributaria por vías electrónicas ás Administracións Públicas para o exercicio das súas competencias (PROTGEN)

1. Introdución

Para acreditar ante outras Administracións públicas circunstancias de carácter tributario a Axencia Tributaria pon a disposición destas varias vías de subministración directa de información.

En virtude do artigo 9 da Orde do 18 de novembro de 1999 Nova xanela pola que se regula o subministración de información tributaria ás Administracións públicas para o desenvolvemento das súas funcións, así como os supostos contemplados no artigo 113.1 da Lei Xeral Tributaria (95.1 actual Lei 58/2003-LGT) (BOE 30-noviembre-1999), na medida en que as Administracións Públicas poidan dispor da información de carácter tributario que precisen para o desenvolvemento das súas funcións mediante as vías previstos na presente Orde, non se esixirá aos interesados que acheguen individualmente certificacións expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), nin a presentación, en orixinal, copia ou certificación, das súas declaracións tributarias. O subministración de información tributaria regulado na presente Orde non terá outros efectos que os derivados do obxecto e finalidade para os que foron fornecidos, ou os substitutivos, se é o caso, da certificación ou declaración do interesado.

Non obstante, ao tratarse en moitos casos de actuacións automatizadas, a información tributaria fornecida de forma directa ás Administracións Públicas competentes no procedemento administrativo ao que se incorpora, que supoña unha denegación ou restrición de dereitos do administrado, debe comunicarse ao interesado antes de resolver o devandito procedemento administrativo, co obxecto de permitirlle realizar alegacións ou emendar calquera circunstancia relativa á información sobre a súa situación tributaria, no caso de que sexa procedente.

A cesión de información ás Administracións Públicas require o consentimento do cidadán ao que se refire a información(1), non sendo que se encontre prevista nunha norma de rango legal.

Na autorización do interesado deberá constar o procedemento administrativo e o órgano autorizado, non admitindose autorizacións xenéricas para calquera procedementos ou funcións que poida desenvolver o organismo requirente. O órgano autorizado absterase de solicitar datos referidos ao interesado se este revogase a autorización inicialmente prestada.

Actualmente, existen varias vías informáticas de transmisión da información:

  1. Cesión inmediata de información na Sede electrónica da AEAT.

  2. Obtención de certificados tributarios en liña na Sede electrónica da AEAT.

  3. Servizos web.

    Cada unha destas vías de transmisión de información ten unhas particularidades intentando dar resposta ás distintas situacións técnicas dos entes receptores da información. Ademais, trátase de procedementos que están en continua evolución en función dos avances tecnolóxicos.

A Cesión inmediata de información (CESII) é unha aplicación web usada desde o propio navegador que permite, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, elenvío dun ficheiro de entrada que contén a petición da información e a recepción dun ficheiro de saída coa información solicitada de xeito case simultáneo, que o usuario do organismo poderase descargar ao seu ordenador. Estes ficheiros refírense a un tipo de información e poden acumular múltiples contribuíntes. Non se precisa ningún desenvolvemento informático por parte do ente receptor da información e non cómpre instalar ningún programa no ordenador.

A Obtención de certificados tributarios en liña é un procedemento de petición (enchendo un formulario en liña ) e obtención (normalmente inmediata) individualizada de certificados de terceiros (en formato PDF con código seguro de verificación) a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria. Non precisa ningún desenvolvemento informático por parte do ente receptor da información.

A tecnoloxía de Servizos web permitea obtención en liña da información, ademais de forma automatizada. Este sistema si precisa a realización de desenvolvementos informáticos por parte do ente receptor da información.

Ademais, as peticións ocasionais de información distinta da ofrecida polas anteriores vías tramitaranse a través do procedemento de Xestión de solicitudes de información non estruturada, mecanismo formal para a recepción de solicitudes e o envío de información non estruturada a outros organismos.


(1) Na  páxina  web da Axencia Tributaria  proporciónase un modelo onde o interesado autoriza á Administración pública a conseguir información da Axencia Tributaria Nova xanela. Este modelo non é obrigatorio, senón que cada Administración poderá utilizar calquera outro que se adapte ás características particulares do procedemento de que se trate. Así, resulta aconsellable que os propios impresos de solicitude que deba presentar o interesado inclúan un apartado onde figure o seguinte texto ou similar : “O solicitante autoriza ao Órgano competente para conseguir datos de carácter tributario á Axencia Estatal de Administración Tributaria cando resulten necesarios para a resolución deste procedemento ”.(Volver)