Saltar ao contido principal
Memoria 2016

3.3.1. Resultados da prevención e control da fraude tributaria e aduaneira

En termos acumulados, durante 2016, obtivéronse 14.379 millóns de euros por este concepto. Este importe total analízase, pola súa parte, en 9.533 millóns de euros correspondentes aos ingresos derivados das actuacións de control da Axencia Tributaria (incluíndo os ingresos procedentes de expedientes judicializados) e 4.846 millóns de euros correspondentes ás minoracións de devolucións, que inclúen tamén os importes minorados procedentes de expedientes judicializados e os procedentes de rectificación de autoliquidacións.