Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.1.5. Colaboración coas administracións tributarias das comunidades autónomas de réxime común para o control dos tributos estatais cedidos

A Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias, cede ás Comunidades Autónomas o rendemento total ou parcial producido no seu territorio dunha serie de tributos estatais e delega a competencia para a xestión dunha parte deses tributos. Concretamente, as Comunidades Autónomas teñen asumida a xestión dos Impostos sobre o Patrimonio, Sucesións e Doazóns, Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, así como determinados Tributos sobre o Xogo.

Esta Lei consagra, como principio esencial, a colaboración entre as Administracións tributarias do Estado e das Comunidades Autónomas para a xestión dos tributos estatais cedidos e, en particular, o fomento e desenvolvemento de intercambios de información e a planificación coordinada das actuacións de control sobre os mesmos.

Por tal motivo, no seo do Consello Superior para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria (órgano colexiado integrado por representantes da Administración tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía encargado de coordinar a xestión dos tributos cedidos) e dos Consellos Territoriais para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria (órganos colexiados integrados por representantes da Administración tributaria do Estado e da Comunidade Autónoma ou da Cidade con Estatuto de Autonomía de que se trate, con funcións de coordinación da xestión dos tributos cedidos no seu respectivo ámbito, de acordo coas directrices do Consello Superior para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria), a Axencia Tributaria está potenciando os intercambios recíprocos de información con transcendencia tributaria coa finalidade de aumentar a eficacia da xestión tributaria, mellorar a asistencia aos contribuíntes reducindo as cargas administrativas que pesan sobre os mesmos e, especialmente, intensificar a loita contra a fraude fiscal e a economía mergullada.

Ademais dos intercambios de información xeral, éstánse potenciando intercambios de información específica sobre determinados feitos, operacións, valores, bens ou rendas con transcendencia tributaria que resulten relevantes para a xestión tributaria de calquera das Administracións, en especial para a loita contra a fraude, así como a transmisión de información obtida nos procedementos de control desenvolvidos por cada unha das Administracións tributarias, do Estado ou as das Comunidades Autónomas, que resulte relevante para a tributación por outras figuras impositivas xestionadas por outra Administración.

Tamén resulta esencial a colaboración entre as Administracións tributarias do Estado e das Comunidades Autónomas na planificación coordinada e a selección dos contribuíntes que vaian ser obxecto de actuacións de control polas Administracións tributarias estatais e autonómicas.

Todo iso queda amparado no artigo 95.1.b) da Lei Xeral Tributaria e ten reflexo na Resolución do 22 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproban as directrices xerais do Plan Anual de Control Tributario e Aduaneiro de 2016.