Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.2.2. Programas de asistencia xenérica

Programas informáticos de axuda e formularios para a confección de declaracións

Desde o exercicio 2013 suprimiuse o papel preimpreso, polo que todas as declaracións efectuadas a partir desa data téñense que realizar con programas de axuda, os cales poden ser proporcionados pola Axencia Tributaria (Programa PAI ou Renda WEB) ou outros programas externos.

 • Programa de Axuda para a autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (PAI) e Renda WEB.

Estes programas poden descargarse da páxina web da Axencia www.agenciatributaria.es.

Ademais, os contribuíntes que non dispoñan dun ordenador persoal ou prefírano poden acudir con cita previa ás oficinas da Axencia Tributaria ou ás de determinadas entidades colaboradoras para que se lles confeccione a autoliquidación por persoal especializado que utiliza o programa PAI ou Renda WEB.

 • Outros programas de axuda para a confección de declaracións. Os Programas de Axuda postos a disposición dos contribuíntes durante o ano 2016 foron, entre outros, os seguintes:

  • Declaracións fiscais: Renda (Programa PAI) e Renda WEB (exclúense Actividades económicas), Patrimonio (714), Sociedades (200 e 220), IVE (390 e 340).

  • Declaracións informativas: Modelos 180, 184, 190, 193, 345, 347 e 349.

  • Os servizos de formalización e presentación dos modelos 182, 188, 198 e 296 do exercicio fiscal 2016.

  • En Formulario para a súa presentación (Predeclaración): Modelos 111, 115, 130, 131, 202 e 303.

  • Cálculo de Retencións 2016.

Realización de trámites por teléfono

A Axencia Tributaria conta cun Centro de Atención Telefónica (901 20 03 45) operativo de luns a venres, de 9 a 19 horas (ata as 21 horas de abril a xuño e ata as 15 horas en agosto). Entre os servizos de asistencia tributaria que presta, destacan os seguintes: xestión do borrador da declaración do IRPF, dedución por maternidade, dedución por familia numerosa e persoas con discapacidade, recadación (gravación de solicitudes de adiamento, fraccionamento e compensacións, pagamento telefónico, así como subscrición de servizos da Axencia Tributaria, entre outros), cambio de domicilio, información de non residentes, apoio DIT Informativas e requirimentos ARES.

Ademais, durante os meses de campaña de Renda, os medios persoais do CAT refórzanse a través da contratación dunha empresa externa, xa que non sería posible prestar a devandita asistencia cos medios propios de que dispón a AEAT. Esta é a OTAC, Oficina Telefónica de Asistencia ao Contribuínte.

Durante o ano 2016 producíronse, entre outras, as seguintes actuacións:

O total de chamadas atendidas pola Oficina Telefónica de Atención ao Contribuínte (OTAC) e o Centro de Atención Telefónica (CAT) foi de 1.702.886.

Con respecto á dedución por familias numerosas e persoas con discapacidade (DAFAS) realizáronse un total de 198.336 xestións (este servizo empezou a funcionar o 7 de xaneiro de 2015).

O servizo de requirimentos de información (ARES) puxose en funcionamento o 1 de xullo de 2015 e en 2016 atendéronse 6.885 solicitudes.

Realizáronse 37.813 expedientes de Baixa individual (este servizo empeza a funcionar o 13 de abril de 2016 e deixa de funcionar o 15 de xullo de 2016).

Ademais, a Axencia Tributaria dispón de servizos telefónicos automáticos, é dicir, Unidades de Recoñecemento de Voz (901 12 12 24) (dispoñibles de luns a domingo, 24 horas ao día), para trámites moi sinxelos como os servizos de solicitude de etiquetas identificativas, información automática sobre devolucións, confirmación de borrador e petición de certificados de Renda.

Estes servizos telefónicos automatizados recibiron, en 2016, un total de 399.230 chamadas.

Cita previa

Os contribuíntes poden solicitar cita previa para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria, tanto para a elaboración de declaracións tributarias, especialmente do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, como para tramitar a información que lles fose requirida nun procedemento de comprobación.

No ano 2015, implantouse na Axencia Tributaria a cita previa para todos os servizos.

O sistema de cita previa xeneralizada permite aos contribuíntes concertar día e hora para ser atendidos nas oficinas da Axencia Tributaria nos servizos de recadación (pagamento e información sobre débedas, embargos, adiamentos, recursos de recadación e outros trámites de recadación) e de xestión (información, xestión censual, certificados e módulos).

A cita previa pode solicitarse presencialmente, por Internet ou por teléfono. Nestes dous últimos casos, o sistema envía, se así deséxao o contribuínte, un correo electrónico ou unha SMS lembrando a cita.

Tendo en conta a ampliación do ámbito deste servizo, durante o ano 2016 concertáronse 7.115.671 citas previas (deducidas as citas anuladas ou modificadas), un 6,2 por cento máis que o ano anterior; delas , 2.462.636 corresponden a citas concertadas en Campaña de Renda (un 6,5% máis que o ano anterior).

Asistencia presencial nas Administracións da Axencia Tributaria: ATENEO.

O programa ATENEO permite contabilizar os servizos de información prestados aos contribuíntes de forma presencial en todas as Delegacións Especiais da Axencia Tributaria. Segundo a aplicación, durante o ano 2016, o número de contribuíntes que acudiron ás oficinas da Axencia Tributaria para obter información presencial foi de 14.506.930.

Rexistro de apoderamentos, sucesións e representacións legais

A través deste servizo, os obrigados tributarios poden realizar por Internet calquera trámite ante a Axencia Tributaria mediante un representante (intermediario fiscal). A 31 de decembro de 2016 estaban activos 4.158.646 apoderamentos para trámites por Internet, un 36,5 por cento máis que o ano anterior.

Obtención de certificados

Conforme á normativa vixente, existen numerosos supostos en que os cidadáns se ven obrigados a acreditar fronte ás Administracións Públicas, ou ante os organismos e entidades dependentes das mesmas, o feito de encontrarse ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias ou calquera outra circunstancia de carácter tributario, como, por exemplo, o nivel de renda.

Co obxecto de xestionar este servizo de maneira máis eficiente e facilitar aos cidadáns esta acreditación-evitando que deban desprazarse ás nosas oficinas-, a Axencia Tributaria, pode subministrar directamente ás Administracións Públicas solicitantes a información contida nos certificados, coa mesma validez e eficacia que estes.

Durante o ano 2016, a cifra de certificados substituídos por subministracións a Administracións Públicas de calquera ámbito territorial foi de 47.389.711.

Ademais, a cifra de certificados solicitados directamente polos cidadáns nas oficinas da Axencia durante o ano 2016 foi 1.229.016, o que supón un descenso de máis do 15 por cento con respecto aos datos en 2015.