Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.2.8. Lei de transparencia

O 10 de decembro de 2013 publicouse a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e boa goberno, con entrada en vigor previsto para un ano despois. A Axencia Tributaria, seguindo o previsto na Lei, creou a Unidade xestora do dereito de acceso á información pública (UDAI), que, ata 31 de decembro de 2016, tramitou 197 solicitudes de información, de que resolveu 190: concedeu 88 (30 delas parcialmente); denegou 60; inadmitió 38; produciuse desistencia do solicitante en 2 solicitudes e arquivou outras 2.

Da análise destas solicitudes dedúcese que non existen preguntas que se repeten periodicamente. Entre os temas relevantes están os relativos a recursos humanos, a contratos, poxas, licitacións, loita contra a fraude e estatísticas tributarias.