Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.5.1. Control interno

Como órgano especializado de control interno, ten a misión de avaliar o sistema de control interno e favorecer o desenvolvemento do mesmo, mediante a realización de inspeccións de servizos e auditorías aos órganos centrais e territoriais da Axencia.

Actuacións de inspección

As actuacións de inspección do Servizo de Auditoría Interna están suxeitas ao principio de planificación establecida regulamentariamente para a Inspección Xeral, elaborandose con carácter anual o Plan de Actuacións da Inspección dos Servizos que se aproba polo presidente da Axencia Tributaria. O Plan está estruturado en 31 programas: por unha parte, un conxunto de programas vinculados a actuacións comúns a varias áreas e / ou significativos para os efectos da mellora dos resultados da Axencia Tributaria e, por outra, unha serie de programas vinculados á xestión de riscos da Axencia Tributaria, ao seguimento dos órganos territoriais e a análise e control de áreas sensibles, de seguridade e de colaboración institucional.

Como consecuencia destas actuacións de inspección dos servizos, o Servizo de Auditoría Interna elabora informes, que poden conter recomendacións aos Departamentos da Axencia Tributaria (mocións) e ás Xefaturas das Unidades auditadas (propostas).

No ano 2016 elaboráronse 109 informes sobre resultados da xestión, que supuxeron a emisión de 4 mocións e 403 propostas. En 2015 elaboráronse 76 informes, 16 mocións e 381 propostas.

Seguimento e avaliación permanente dos sistemas de control interno de xestión, riscos e condutas

O Servizo de Auditoría Interna realiza este seguimento e avaliación a través da máis ampla cooperación cos Departamentos e Servizos Centrais e coas diversas Delegacións Territoriais.

A colaboración institucional cos distintos Departamentos exércese igualmente a través do funcionamento das diversas Comisións Sectoriais de Seguridade e Control, creadas na Axencia Tributaria para as seguintes áreas ou sectores: de Xestión Tributaria, de Inspección Financeira e Tributaria, de Recadación, de Aduanas e Impostos Especiais e Vixilancia Aduaneira, de Seguridade Xeral e Xestión Económica e de Informática Tributaria, ostentando un inspector dos Servizos do Servizo de Auditoría Interna a Vicepresidencia de cada unha das seis Comisións.