Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.1.7. Lei de transparencia

O 10 de decembro de 2013 publicouse a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e boa goberno, con entrada en vigor previsto para un ano despois. A Axencia Tributaria, seguindo o que se dispón na Lei, creou a Unidade xestora do dereito de acceso á información pública (UDAI), que, ata 31 de decembro de 2020, resolveu 716 solicitudes de información, das que reenviou a outros organismos 32 e tramitou 684, respecto das que concedeu 332 (129 delas parcialmente); denegou 170; inadmitió 172; houbo desistencia do solicitante en 7 solicitudes e arquivou outras 3.

Das 716 solicitudes resoltas, foron obxecto de reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno (CTBG) 84 delas , resultando 15 estimadas, 11 estimadas parcialmente, 41 desestimadas, 6 inadmitidas por extemporáneas, 4 suspendidas no prazo para ditar resolución e, finalmente, a data 31 de decembro de 2020 existían 7 resolucións reclamadas sobre as que o CTBG aínda non se pronunciara.

Ao longo de 2020, a Axencia Tributaria resolveu 151 solicitudes de información, das que reenviou a outros organismos 4 e tramitou 147, respecto das que concedeu 63 (27 delas parcialmente); denegou 30 e inadmitió 52, habendo desistencia do solicitante en 2 solicitudes.

Desas 151 solicitudes resoltas en 2020, foron obxecto de reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno (CTBG) 5 delas , resultando 2 desestimadas e 3 resolucións reclamadas sobre as que o CTBG aínda non se pronunciara a 31 de decembro de 2020.

Da análise destas solicitudes obsérvase que non existen preguntas que se repetan periodicamente. Entre os temas máis relevantes están os relativos a recursos humanos, contratos, licitacións, loita contra a fraude e estatísticas tributarias.