Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.2.4. Colaboración da Axencia Tributaria cos órganos xurisdicionais

A Axencia Tributaria desenvolve o deber de colaboración cos órganos xurisdicionais, establecido nos artigos 118 da Constitución Española e 17.1 da Lei Orgánica do poder Xudicial, a través de diversas funcións, entre as que destacan o auxilio xudicial e a peritaxe en procesos de delito contra a Facenda Pública, o subministración de información tributaria, telemática e individualizada, aos órganos xurisdicionais e ao Ministerio Fiscal e o exercicio da función de policía xudicial polos funcionarios de Vixilancia Aduaneira.

Nese sentido, a colaboración instruméntase, basicamente, a través das seguintes vías:

Unidade de apoio á Fiscalía Anticorrupción

A Axencia Tributaria dispón dunha Unidade de apoio á Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada (Fiscalía Anticorrupción), cuxa función consiste en realizar os informes, auditorías e actuacións que lle requira o Fiscal xefe da Fiscalía Especial ou o Fiscal Xeral do Estado. Esta Unidade depende orgánica e funcionalmente da Dirección Xeral da Axencia Tributaria e está dotada e financiada pola Axencia.

Colaboración no ámbito dos delitos contra a Facenda Pública

 • Actuacións anteriores á iniciación do proceso penal:

  As actuacións de comprobación que desenvolve a Axencia Tributaria a través do procedemento de inspección poden pór de manifesto feito susceptibles de ser constitutivos dun delito contra a Facenda Pública. En tal caso, unha vez ultimada a actuación da Axencia Tributaria, dá lugar á elaboración dun informe detallado polo actuario e á presentación das correspondentes denuncias e querelas.

  Adicionalmente, a Axencia Tributaria tamén presenta denuncias pola existencia de indicios de fraude fiscal tras a realización de actuacións de investigación polos órganos de Inspección, sen que se iniciase un procedemento de comprobación.

 • Actuacións durante o proceso penal:

  Durante o proceso penal, son numerosas as solicitudes de colaboración da Axencia Tributaria por parte dos órganos xurisdicionais, ben a través dun auxilio xudicial, ben a través de peritaxes, en causas por delitos contra a Facenda Pública, materia en que os seus funcionarios son plenamente competentes.

  No Cadro nº 44. Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal Novo xanela (Anexo) reflíctense os datos relativos ao número de funcionarios que colaboraron no auxilio xudicial.

  O cómputo dos peritos e funcionarios en auxilio xudicial realízase considerando os funcionarios diferentes que participan nesta actividade. Desta forma, cada funcionario pode levar varios expedientes e contar como un único funcionario na estatística.

  Ademais, os actuarios que realizaron informes de delito fiscal, base das denuncias presentadas pola Axencia Tributaria, participan no proceso penal, ratificando os devanditos informes, ben na fase de instrución, ben en xuízo oral, na súa condición de testemuñas.

 • Actuacións para asegurar as posibles responsabilidades pecuniarias que se declaren no proceso penal:

  Tras as modificacións introducidas na Lei Xeral Tributaria (de agora en diante, LGT) pola Lei 7/2012, a Axencia Tributaria pode adoptar medidas preventivas para garantir as posibles responsabilidades que se declaren no proceso xudicial, tanto antes da iniciación do proceso (artigo 81.5 LGT) como despois de formulada a denuncia por delito contra a Facenda Pública (artigo 81.8 LGT), en cuxo caso deben ser sometidas ao xuíz penal.

  Ademais, os órganos de recadación da Axencia Tributaria manteñen a competencia para investigar, baixo a supervisión da autoridade xudicial, o patrimonio que poida resultar afecto ao pagamento das contías pecuniarias asociadas ao delito (disposición adicional 19ª LGT).

 • Actuacións na execución de sentenzas penais:

  De conformidade co que se dispón na disposición adicional 10ª da Lei Xeral Tributaria, e no artigo 305.7 do Código Penal, tras a reforma operada pola Lei Orgánica 7/2012, a Axencia Tributaria auxilia aos xuíces e tribunais na execución das sentenzas condenatorias por delito contra a Facenda Pública, esixindo polo procedemento de constrinximento a pena de multa e a responsabilidade civil declarada en sentenza.

Colaboración noutros procesos xudiciais.

Os funcionarios da Axencia Tributaria realizan outros labores de colaboración nos procesos xudiciais, actuando como administradores xudiciais, arquitectos taxadores, liquidadores, administradores concursais ou síndicos.

Subministración de información

O Convenio de colaboración, do 7 de setembro de 2010, entre o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX), o Ministerio de Xustiza e a Axencia Tributaria, en materia de cesión de información tributaria pola Axencia aos Xulgados e Tribunais, permite aos órganos xurisdicionais acceder directamente ás bases de datos da Axencia Tributaria, mediante conexión telemática (web service), a través do Punto Neutro Xudicial que xestiona o CXPX no marco definido pola Axencia Tributaria. Ademais, para aqueles supostos non incluídos no acordo, tramítanse solicitudes individuais de información.

En relación ao subministración de información, no Cadro nº 45. Subministración de información a Órganos Xurisdicionais Nova xanela (Anexo) desenvólvense os datos. No ano 2020 tramitáronse 8.216 solicitudes xudiciais de información tributaria individual e no relativo a accesos ao Punto Neutro Xudicial (PNJ), acádase unha cifra de 9.000.933 accesos.