Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.4.1. Cesión de información

A Axencia Tributaria cede información desde hai anos e de forma cada vez máis notable a outras Administracións Públicas para que estas poidan exercer as funcións que teñen encomendadas e prestar ao cidadán da maneira máis eficiente os servizos públicos para os que son competentes. Esa cesión de información require, con carácter xeral, o previo consentimento do interesado.

A información tributaria así proporcionada a outros organismos públicos, ademais de aforrar aos cidadáns millóns de desprazamentos anuais para solicitar certificados tributarios e reducir os tempos de tramitación e os custos de xestión das Administracións, contribuíu a evitar e combater fraudes na obtención de prestacións sociais, subvencións ou axudas públicas.

Destácase a subscrición en 2020 de numerosos convenios de subministración de información, entre os que cómpre mencionar os asinados co Consello Xeral do Notariado, a Mutualidade Xeral de Funcionarvos Civís do Estado, o Ministerio de Xustiza, o Instituto Social da Mariña, o Instituto de Crédito Oficial e a Secretaría Xeral de Universidades.

Como consecuencia dos convenios de cesión de información a outras Administracións, a Axencia Tributaria atendeu, durante 2020, por riba dos 80,1 millóns de peticións de información relativa ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (33,4 millóns aproximadamente do Ministerio de Sanidade) e preto de 7,2 millóns de certificados de estar ao corrente de obrigas tributarias.

Así mesmo, a Axencia Tributaria subministra información aos Xulgados, Tribunais e membros do Ministerio Fiscal.Durante 2020, no marco estipulado no Convenio de colaboración co Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) e o Ministerio de Xustiza, as subministracións normalizadas que se efectuaron de forma directa e automatizada a través do Punto Neutro Xudicial xestionado polo CXPX, supuxeron máis de 9,3 millóns. Ademais, tramitáronse 8.216solicitudes non normalizadas de información.

Na actualidade, os datos tributarios de carácter estatístico serven para minorar os tamaños mostralles das enquisas competencia de organismos tales como o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Banco de España e o Ministerio de Fomento. Doutra banda, a utilización de rexistros administrativos de orixe fiscal é de uso xeneralizado para operacións estatísticas de gran transcendencia para os cidadáns como a Enquisa de Poboación Activa, a de Custos Laborais, a Industrial, a de Servizos, e a de Comercio Exterior, entre outras e na formación dos censos de poboación, empresas (DIRCE) e censo agrario. Igualmente colaborou co Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións para a posta en marcha do Ingreso Mínimo Vital (IMV). Tamén foi imprescindible a colaboración para proporcionar á AIREF os datos necesarios para a realización por este organismo do Peer Review dos beneficios fiscais dos principais impostos.