Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.4. Intercambio e cesión de información. Colaboración con outras administracións

A información obtida pola Axencia Tributaria no exercicio das súas funcións ten carácter reservado. O control da información en poder da Administración tributaria constitúe unha esixencia constitucional derivada do dereito fundamental á protección de datos, así como do propio deber xeral de contribuír ao sostemento dos gastos públicos.

Agora ben, fronte ao carácter reservado dos datos con transcendencia tributaria e a súa necesaria afectación á efectiva aplicación dos tributos, a lei ampara a súa cesión a outras Administracións Públicas, así como a órganos xudiciais nos supostos e para as finalidades expresamente previstas.

Así, dentro do marco legal, a Axencia Tributaria subministra información esencial para a mellora na xestión e control dos procedementos de numerosos organismos públicos, demostrando o compromiso da Axencia Tributaria co tratamento eficiente da información e a colaboración co resto de Administracións Públicas.

Reciprocamente, algúns dos convenios de colaboración para a cesión de información que a Axencia Tributaria ten asinados con outras Administracións Públicas articulan tamén a recepción periódica de información valiosa para a mellora da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e do aduaneiro.

Nesta materia, os avances tecnolóxicos están sendo esenciais, facilitando en gran medida o labor administrativo ao permitir a transferencia telemática de datos entre ordenadores, as cruces de ficheiros e a creación de rexistros informáticos en que se procesa e organiza a información.

  1. 4.4.1. Cesión de información
  2. 4.4.2. Intercambio de información con outras administracións públicas
  3. 4.4.3. Intercambio de información internacional
  4. 4.4.4. Notificacións a través do Centro de Impresión e Ensobrado