Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.4.2. Intercambio de información con outras administracións públicas

Algúns convenios subscritos con outras Administracións Públicas para a cesión de datos, contemplan, pola súa parte, a obtención de información en poder desas Administracións sobre bens, dereitos, rendas ou actividades dos contribuíntes, que permiten á Axencia Tributaria mellorar os servizos prestados ao contribuínte para favorecer o cumprimento voluntario das súas obrigas fiscais e, sobre todo, a loita contra a fraude fiscal. Estes acordos adoitan incluír tamén outras formas de colaboración que van máis alá do intercambio de datos.

Entre estes convenios de intercambio de información e outras formas de colaboración destacan os subscritos pola Axencia Tributaria coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, a Inspección de Traballo, a Dirección Xeral do Catastro, a Dirección Xeral de Tráfico, o Consello Xeral do Notariado, o Colexio de Rexistradores, o Instituto Nacional de Estatística, as Comunidades Autónomas de réxime común, as Facendas Forais e a Federación Española de Municipios e Provincias.

Froito desta colaboración, a Axencia, ademais de subministrar información de interese para o desenvolvemento das competencias de tales organismos, recibiu, durante 2020, información relevante para o desempeño das súas funcións.

Sen ánimo exhaustivo, da Seguridade Social atendéronse preto de 12 millóns de peticións de información patrimonial para a súa xestión recadadora, así como sobre os rendementos do traballo satisfeito por máis de 29.400 pagadores; e, reciprocamente, recibíronse as altas e baixas de empresas e traballadores, os censos de empresas a 31 de decembro, as empresas antecesoras e sucesoras, as cotizacións de autónomos, as cotizacións de nais traballadoras e solicitantes de deducións familiares, as contas de cotización de determinados debedores fronte á Facenda Pública, o persoal investigador con deducións na Seguridade Social, así como información mensual dos modelos TC1. Á Dirección Xeral do Catastro se lle subministrou información censual e de inmobles; e, á inversa, recibíronse os padróns de inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais, ademais das operacións inmobiliarias rexistradas en Notarías e Rexistros da Propiedade.

É salientable tamén a información que se recibe semanalmente da Dirección Xeral de Tráfico sobre altas, baixas e transmisións de vehículos; e, mensualmente, tanto do Consello Xeral do Notariado, sobre incumprimentos notariais, como do Banco de España, sobre as operacións comprendidas nas súas Circulares 1/2012 e 4/2012, relativas, respectivamente, a transaccións económicas co exterior declarado por entidades financeiras e a transaccións económicas e saldos de activos e pasivos financeiros declarados por residentes españois.

Tamén do Instituto Nacional de Estatística recíbese o padrón municipal de todo o territorio nacional; e da Intervención Xeral da Administración do Estado, a información da Base de Datos Nacionais de Subvencións.

Durante 2020, a Axencia Tributaria subministrou ás Comunidades Autónomas de réxime común máis de 41,5 millóns de rexistros relativos aos Impostos sobre o Patrimonio, Actividades Económicas e Determinadas Medios de Transportes (matriculación), así como outras cesións de información e as variacións producidas nese período no Censo único de contribuíntes. Pola súa banda, as Comunidades Autónomas subministraron máis de 9,5 millóns de rexistros do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, de Tributos cedidos sobre o Xogo e expedientes de valores comprobados.

Ademais, a Axencia Tributaria subministrou ás catro Facendas Forais máis de 186 millóns de rexistros en 2020 e recibiu destas máis de 72 millóns. En ambos os dous casos, a información intercambiada refírese ás declaracións informativas e outras tipos de información (padrón de urbana, transmisións patrimoniais, etc.) presentadas nos seus respectivos ámbitos de competencia.

No referente á colaboración coas Entidades Locais, a 31 de decembro de 2020 encontrábanse adheridas ao Convenio de recadación executiva 90. Con respecto aos Convenios de subministración de información e de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadadora, mantéñense todos as subministracións de información e procedementos convidos en 2003 e proximamente asinaranse os novos convenios, de acordo coa Disposición Adicional Oitava da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

No referente a datos salientables doutras fórmulas de colaboración que inclúen algúns destes convenios, a Axencia Tributaria, ademais de facilitar a xestión recadadora doutros acredores públicos, como a Tesourería Xeral da Seguridade Social, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, mediante a subministración de información patrimonial para embargos, tamén procede ao propio embargo de devolucións tributarias a favor de contribuíntes que teñan débedas en período executivo coas citadas Administracións. Neste marco, no exercicio 2020 hanse embargado devolucións xestionadas na Axencia Tributaria por importe de 128,5 millóns de euros que se transferiron ás arcas das Administracións citadas anteriormente.

Esta información detállase nos datos desenvolvidos no Gráfico nº 47.Subministracións de información. Administracións Públicas  Nova xanela (Anexo).

Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias (SEPBLAC)

A Axencia Tributaria e o Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias (SEPBLAC) asinaron no ano 2006 un Convenio en que, ademais de establecerse a realización de intercambios de información recíproca, determínase a presenza de persoal da Axencia Tributaria no SEPBLAC co obxecto de realizar tarefas de análise da información recibida nese organismo que puidese ter transcendencia tributaria e aduaneira.

Estes intercambios permiten á Axencia Tributaria obter maior información que facilite a aplicación do sistema tributario, e ao SEPBLAC analizar operacións en que existan indicios de que poden estar relacionadas co branqueo de capitais ou co financiamento do terrorismo.

Durante o ano 2020, na Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF) e no Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira, recibíronse do SEPBLAC 1.392 informes e respostas a solicitudes de información, mentres que se remitiron 12 contestacións a solicitudes de información do SEPBLAC .