Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.4.4. Notificacións a través do Centro de Impresión e Ensobrado

O artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece a obriga de notificar a resolución expresa de todos os procedementos, para o cal a Axencia Tributaria dispón do Centro de Impresión e Ensobrado, CIE, a través do que produce as súas notificacións e comunicacións, garantindo a confidencialidade dos datos, a igualdade de trato e o envío seguro de todas elas.

A través do CIE , e como consecuencia dos actos administrativos ditados no ámbito das súas competencias, a Axencia Tributaria envía aos contribuíntes as cartas en formato papel, a práctica totalidade dirixida a persoas físicas, tendo en conta que a comunicación coas persoas xurídicas realízase preferentemente por medios telemáticos con sinatura electrónica.

O envío en soporte papel a través do CIE é o principal sistema de remisión de información na Axencia Tributaria. Distribuídas ao longo do ano 2020 a través do CIE cursáronse para a Axencia Tributaria 17.852.415 notificacións con xustificante de recepción e 10.861.791 de comunicacións, das que 5.245.758 corresponden a respostas a solicitudes dos cidadáns en relación co sistema Cl@ve que facilita o acceso telemático a todas as oficinas da Administración Xeral do Estado (Axencia Tributaria, Seguridade Social, SEPE, Catastro, Tráfico,...).

O papel e sobres que se utilizan sempre proceden de fontes controladas que promoven a xestión sostible dos bosques e axudan a protexer activamente o medio rural.

Como consecuencia dos convenios subscritos por diferentes organismos da Administración Xeral do Estado e a Axencia Tributaria, no CIE prepáranse e envían, ademais das súas cartas propias, notificacións e comunicacións emitidas por outros órganos administrativos da Administración Xeral do Estado que requiriron colaboración no sentido de lograr un mellor aproveitamento dos medios da administración. Así, en 2020 subscribíronse adhesións ao Convenio marco de colaboración coa Secretaría Xeral de Administración Dixital para o uso compartido do servizo de xestión de notificacións e comunicacións aos organismos e entes da Administración Xeral do Estado coa Intervención Xeral da Administración do Estado, o Ministerio de Consumo, o Tribunal Económico Administrativo Central, o Ministerio do Interior, o Ministerio de Defensa, as Autoridades Portuarias das Baleares e Huelva, e o Comisionado Nacional do Mercado de Tabacos.

Consecuencia destas adhesións e convenios anteriormente asinados coa Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas, IMSERSO e outros, desde o CIE enviáronse 3.171.372 notificacións e comunicacións.