Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos. Comparativa 2019 - 2020

 

2020 

 2019

Variación 2020/2019 (%)

Gastos de persoal

1.215,4

1.158,2

4,9

Gastos correntes

234,7 

240,2

2,3 -

Transferencias correntes

20,9

0,1

20.800

Investimentos

27,6

30,3

-8,9

Resto de capítulos

 0,5

0,6

-16,7

TOTAL

 1.499,1

1.429,4

4,9

Importes en millóns de euros