Saltar ao contido principal
Memoria 2020

ANEXO: CADROS E GRÁFICOS

gráficos e cadros

 1. Cadro nº 1. Recadación tributaria
 2. Cadro nº 2. Principais declaracións presentadas
 3. Cadro nº 3. Censo de obrigados tributarios
 4. Cadro nº 4. Cadro de persoal total
 5. Gráfico nº 5. Distribución entre Servizos centrais e Servizos territoriais 2019 - 2020
 6. Gráfico nº 6. Distribución por áreas 2019 - 2020
 7. Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2019 - 2020
 8. Gráfico nº 8. Distribución por sexos 2019 - 2020
 9. Cadro nº 9. Índice de desempeño
 10. Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos. Comparativa 2019 - 2020
 11. Cadro nº 11. Queixas e suxestións. Principais rúbricas 2020
 12. Cadro nº 12. Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)
 13. Cadro nº 13. Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)
 14. Gráfico nº 14. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria
 15. Cadro nº 15. Axustes por impactos de cambios normativos
 16. Cadro nº 16. Índice de eficiencia
 17. Gráfico nº 17. Evolución dos accesos ao programa Informa
 18. Gráfico nº 18. Evolución das chamadas atendidas polo teléfono de información tributaria básica
 19. Gráfico nº 19. Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria
 20. Gráfico nº 20. Acceso aos asistentes virtuais
 21. Gráfico nº 21. Renda WEB
 22. Cadro nº 22. Renda 2019: resultados obtidos
 23. Gráfico nº 23. Solicitudes de adiamentos en número. Distribución porcentual por tramos de importe
 24. Gráfico nº 24. Solicitudes de adiamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe
 25. Cadro nº 25. Acordos de adiamentos e fraccionamentos de pagamento
 26. Cadro nº 26. Garantías nos adiamentos concedidos
 27. Gráfico nº 27. Evolución do número de solicitudes de adiamentos
 28. Gráfico nº 28. Evolución do importe de adiamentos solicitados (en millóns de euros)
 29. Cadro nº 29. Accesibilidade aos edificios da Axencia Tributaria
 30. Cadro nº 30. Control da fraude tributario e aduaneiro: principais magnitudes
 31. Cadro nº 31. Delitos fiscais denunciados polas áreas de Inspección Financeira e Tributaria e de Aduanas e II.EE.
 32. Cadro nº 32. Delitos de frustración da execución ou insolvencia punible tramitados pola área de Recadación
 33. Cadro nº 33. Actuacións de control no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
 34. Cadro nº 34. Resultados no réxime de Módulos
 35. Cadro nº 35. Actuacións de loita contra o contrabando
 36. Cadro nº 36. Principais actuacións do Servizo de Vixilancia Aduaneira
 37. Cadro nº 37. Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Aduanas
 38. Cadro nº 38. Actividade interventora de Impostos Especiais
 39. Cadro nº 39. Evolución da débeda pendente
 40. Cadro nº 40. Desagregación da débeda pendente
 41. Cadro nº 41. Datos relativos a débedas en executiva
 42. Gráfico nº 42. Evolución do cargo en período executivo (2006-2020)
 43. Cadro nº 43. Medidas preventivas e derivacións de responsabilidade
 44. Cadro nº 44. Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal
 45. Cadro nº 45. Subministración de información a órganos xurisdicionais
 46. Gráfico nº 46. Evolución das declaracións do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas presentadas por medios telemáticos
 47. Gráfico nº 47. Subministracións de información. Administracións públicas