Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 15. Axustes por impactos de cambios normativos

2020

IRPF

IMPOSTO  SOCIEDADES

IVE

II.EE.

OUTROS

TOTAL

TOTAL

1.088

1.669

-443

24

602

2.940

Medidas alleas a COVID

1.286

1.970 53 654

3.963

Gravame sobre lotarías

45 -

45 -

Ampliación de deducións familiares

-251

-251

Devolucións da prestación por maternidade

1.582

 

 1.582

Cota diferencial do exercicio 2018

470

 

470

Reintegro dos exercicios 2014-2017

1.112

 

1.112

Ingresos e devolucións extraordinarias

  1.970

124

2.094

Tarifa autonómica do I.E. Hidrocarburos

 

53

 

53

Supresión Imposta Vlor Enerxía Eléctrica (RDL 15/2018)

 

530 

530

Medidas COVID

-198 -301 -443 -29

52 - 

-1.023

Maiores adiamentos (RDL 7,11,15/2020)

-121 -29 -58  5 -

2 -

-215

Suspensión de prazo dúbidas tributarias (RDL 8,15/2020)

11 - 182 -

 51 -

24 - 

-50

-318

Cambio modalidade de obxectiva a directa (RDL 15/2020)

2 - -90

-4

-96

Eliminación días  naturais en estado de alarma (RDL 15/2020)

64 -

-29

-93

Tipo 0 en material sanitario esencial para combater COVID (RDL 15/2020)

-298

-298

Tipo superreducido en libros, xornais e revistas dixitais (RDL 15/2020)

3 -

3 -

(Importe en millóns de euros)