Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 30. Control da fraude tributario e aduaneiro: principais magnitudes

2018

2019

2020

%

Inspección Fra. e Trib.

Aduanas e II.EE.

Total

Inspección Fra. e Trib.

Aduanas e II.EE.

Total

Inspección Fra. e Trib. 

Aduanas e II.EE.

Total

Variación 19/18

Variación 20/19

Nº contribuínte inspeccionados

23.640

2.442

26.082

25.327

2.233

27.560

23.051 2.154 25.205

5,67

-8,54

Nº actas instruídas (*)

55.063

5.220

60.283

58.765

3.203

61.968

51.341 2.750 54.091

2,80

-12,71

Débeda liquidada (**)

4.985,30

180,80

5.166,1

4.719,05

151,41

4.870,46

3.423,88 197,54 3.621,42

-5,72

-25,64

Importe minoración devolucións (**) (***)

266,39

541,61

808

1.370,48

896,07

2.266,55

187,73 810,84 998,57

180,53

-55,94

(*) Inclúe actas de inspección, expedientes sancionadores e de comprobación, e outros documentos de inspección (Volver)

(**) Importe en millóns de euros (Volver a "Débeda liquidada") (Volver a "Importe minoración devolucións")

(***) Minoracións en control selectivo (Volver)