Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 11. Queixas e suxestións. Principais rúbricas 2020

RÚBRICAS

Número

%

Aduanas

100

1,3

Adiamentos e fraccionamentos

37

0,5

Asistencia

1.610

19,5

Asuntos Xerais ou Medio

408

4,9

Certificados

139

0,5

Colaboración social

0

0,0

Comprobación de valores

0

0,0

Comúns

3.621

43,9

Deducións anticipadas

68

0,8

Débedas non tributarias

0

0,0

Información

1.442

17,8

Inspección tributaria e aduaneira

7

0,1

Medidas preventivas

0

0,0

Normativa

279

3,4

Procedemento sancionador

37

0,4

Recadación

497

6,0

TOTAL

8.245

100,00