Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 13. Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)

Conceptos

Orzamento 2020 (1)

Xaneiro-decembro

Recadación

Diferenza con Orzamento

Diferenza con recadación

2020

2019

Diferenza

%

Diferenza

%

(2)

(3)

(4) =(2)-(1)

(5) =(2)/(1)

(6) =(2)-(3)

(7) =(6)/(3)

Imposto sobre a renda das persoas físicas

85.843

87.972

86.892

2.129

102,5

1.079

1,2

Imposto sobre sociedades

16.480

15.858

23.733

-622

96,2

-7.875

-33,2

Imposto sobre a renda de non residentes

2.280

1.511

2.369

-769

66,3

-858

-36,2

Impostos Ambientais

1.376

1.441

1.019

65

104,8

-422

-41,4

Resto do Capítulo I

174

119

40

-55

68,2

79

198,3

Total Capítulo I

106.153

106.901

114.053

748

100,7

-7.152

-6,3

Imposto sobre o valor engadido

67.301

63.337

71.538

-3.964

94,1

-8.201

-11.5

Impostos especiais

19.974

18.790

21.380

-1.184

94.1

-2.590

-12,1

Tráfico Exterior

1.350

1.663

1984

313

123,2

-321

-16,2

Imposto sobre Primas de Seguro

1.365

1.543

1.547

178

113,0

-4

0,3 -

Resto do Capítulo II

136

113

141

23 -

842,7

-29

-30,2

Total Capítulo II

90.126

85.445

96.590

-4.681

94,8

-11.145

-11,5

Total Capítulo III

1.778

1.705

2.164

-73

95,9

-459

-21,2

TOTAIS INGRESOS XESTIONADOS POLA AEAT

198.057

194.051

212.808

-4.006

98,0

-18.757

-8,8