Saltar ao contido principal
Memoria 2020

Cadro nº 12. Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)

Conceptos

Orzamento  2020 (1)

Xaneiro-decembro

Recadación

Diferenza con Orzamento

Diferenza con recadación

2020

2019

Diferenza

%

Diferenza

%

(2)

(3)

(4) =(2)-(1)

(5) =(2)/(1)

(6) =(2)-(3)

(7) =(6)/(3)

Imposto sobre a renda das persoas físicas

98.141

100.917

100.410

2.776

102,8

507

0,5

Imposto sobre sociedades

30.553

28.066

33.612

2.487 -

91,9

-5.546

-16,5

Imposto sobre a renda de non residentes

2.930

2.280

3.147

-650

77,8

-866

-27,5

Resto do Capítulo I

1.590

1.620

1.286

30

101,9

333

25,9

Total Capítulo I

133.214

132.883

138.456

-331

99,8

-5.572

-4,0

Imposto sobre o valor engadido

92.295

90.285

99.641

-2010

97,8

-9.357

-9,4

Impostos especiais

20.495

19.408

21.964

-1.087

94,7

-2.555

-11,6

Tráfico Exterior

1.380

1.694

2002

314

122,8

-308

-15,4

Imposto sobre Primas de Seguro

1.366

1.550

1.548

184

113,5

2

0,1

Resto do Capítulo II

138

115

143

23 -

83,3

28 -

-19,7

Total Capítulo II

115.674

113.052

125.298

-2.622

97,7

-12.246

-9,8

Total Capítulo III

2.507

2.412

2.971

95 -

96,2

-559

-18,8

TOTAIS INGRESOS XESTIONADOS POLA AEAT

251.395

248.347

266.724

-3.048

98,8

-18.377

6,9 -