Saltar ao contido principal

Rexistro de apoderamentos

A Axencia Tributaria dispón dun rexistro de apoderamentos que permite inscribir os poderes outorgados polas persoas físicas e xurídicas para a realización de xestións en materia tributaria por Internet, sen necesidade de realizar desprazamentos ás oficinas.

Poden outorgar apoderamento para a realización, no seu nome, de determinados trámites tributarios do seu ámbito persoal, as persoas físicas, persoas xurídicas, herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptibles de imposición.O apoderamento pode, á súa vez, ser outorgado a unha ou varias persoas, tanto físicas coma xurídicas.

Se queres facer as túas xestións na sede da Axencia Tributaria a través de representante, podes optar por delimitar a extensión do poder que outorgas, mediante a elección singular de cada un dos trámites aos que queres que se estenda, ou apoderar para realizar unha ou varias categorías, das que se detallan no seguinte enlace:

Modalidades de apoderamentos

O procedemento para dar de alta o poder pode realizarse polo mandante (quen dá o poder):

  • Por Internet, mediante certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve PIN.

  • Mediante comparecencia persoal nas oficinas da Axencia Tributaria.

  • Mediante documento público ou documento privado, con firma notarialmente lexitimada, presentado ante a Axencia Tributaria.

Podes consultar os apoderamentos que outorgases, tamén podes revogalos en calquera momento ou renunciar a un apoderamento que che foi outorgado.

Como consultar os apoderamentos outorgados

Como revogar os apoderamentos outorgados

Como renunciar aos apoderamentos outorgados