Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.1.2.Axudas e gastos de viaxe

Están exceptuados de gravame as asignacións para gastos de locomoción e gastos normais de manutención e estancia en establecementos de hostalaría que cumpran os requisitos e límites que se sinalan no artigo 9 do Regulamento do Imposto.

As asignacións para gastos de locomoción, manutención e estancia que excedan dos límites previstos estarán suxeitas a gravame.